Det er nettavisen E24.no som mandag skriver at Vardias nye revisor kommer med kritikk av selskapets bokføring  - noe som fremgår av revisjonsberetningen i selskapets årsrapport for 2015.

Ikke i tråd med loven

Revisoren, som er fra PricewaterhouseCoopers (PWC), mener Vardia ikke har kontroll på sine kundefordringer og beskriver bokføringen i selskapet som «ikke tilfredsstillende» og ikke i tråd med bokføringsloven.

Ifølge e24.no skriver revisoren at selskapet ikke har tilfredsstillende rutiner for å sikre avstemming av kundefordringer i selskapets egne systemer mot hovedboken, og at de dermed ikke har vært i stand til å fastslå om det har vært behov for «å justere regnskapsførte kundefordringer eller tilhørende poster i resultatregnskapet, balansen, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling».

Revisor skriver ifølge E24 følgende:

- På grunn av betydningen av forholdet som er omtalt i avsnittet over, mener vi at ledelsen ikke har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Gir revisor rett

Vardias finansdirektør Bård Standal sier til E24 at de ikke er uenig med revisoren.

- Revisor har helt rett. Dette handler om at Vardias underliggende forsikringssystem og regnskapssystem ikke kommuniserer godt nok. Forsikringssystemet produserer ikke på alle områder et tilstrekkelig underlag for dokumentasjonsformål, sier finansdirektøren til E24.

Han sier til nettavisen at utfordringen er relatert til produksjon av dokumentasjon og ikke selve tallene. Disse mener han er korrekte. Selskapet jobber med å få på plass en ny IT-løsning som skal rette opp i problemet.