Statens vegvesen skal administrere ordningen.

Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader er ett av hovedmålene i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Til hovedmålet er det knyttet et etappemål om at framkommeligheten for gående og syklende skal bedres gjennom å stimulere kommuner og fylkeskommuner til å prioritere tiltak for økt sykkelbruk.

Ikke tilskudd til statlig ansvar

Alle kommuner og fylkeskommuner kan i utgangspunktet søke. Kommuner og fylkeskommuner som har inngått forpliktende avtale om økt sykkelsatsing vil imidlertid bli prioritert.

Ordningen kan finansiere inntil 50 prosent av godkjente kommunale og fylkeskommunale tiltak/prosjekter og det kreves en lokal egenandel på minst 50 prosent av tiltakets totale kostnad. Det gis ikke tilskudd til tiltak som er statens ansvar å finansiere.

Statens vegvesen tildeler midler til de ulike tilskuddsmottakerne og følger opp tilskuddsmottakerne underveis i gjennomføringen av tiltaket.

Prioriteringskriterier

Prioritet vil bli gitt til (ikke i prioritert rekkefølge):

* De kommuner og fylkeskommuner som har forpliktende avtale med Statens vegvesen om økt sykkelsatsing (særskilt utvalgte sykkelbyer)

* Kommuner med vedtatt plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk

* Prosjekter som inngår i et sammenhengende gang- og sykkelvegnett

* Prosjekter i sykkelbyer som har en plan for samlet innsats med henhold til investeringer, drift, vedlikehold, informasjon, og bilrestriktive tiltak

* For å sikre skoleveger vil prosjekter som bygges innenfor en radius på fire km fra skoler prioriteres, da først de som ligger nærmest skolene

* Det kan søkes tilskudd til gang- og sykkelanlegg - infrastrukturtiltak inkludert sykkelparkering, skilting og oppmerking

Statens vegvesen legger avgjørende vekt på at tiltakene det søkes om tilskudd til, skal være realistiske å gjennomføre i tildelingsåret.