Byplanen har vært til offentlig høring i seks uker, og rundt 40 har levert sine innspill innen fristen.

Blant dem er Fylkesmannen, som fremmer innsigelse ved to punkter i politikernes planforslag.

Innsigelsen gjelder området mellom Steiroveien og fylkesveien helt nord på Steiro, samt Strand III. Fylkesmannen mener disse områdene ikke bør settes av til boligformål, men til landbruksareal.

Begge disse boligområdene ble innarbeidet i planen etter at endringsforslagene fra Høyre og Frp ble stemt igjennom på formannskapsmøtet i februar.

Fylkesmannen overprøver dermed kommunens politikere, og byplanen slik den nå foreligger blir stoppet. Blir planen vedtatt med innsigelser, regnes den som ugyldig.

- Nedbygging av jordbruket

Fylkesmannen reagerer på at byplanen legger opp til en «betydelig nedbygging av kommunens landbruksarealer».

- Planforslaget åpner for en omfattende nedbygging av jordbruksarealer, samtidig som kommunen selv har anslått at behovet for boliger er langt mindre i planperioden. I en slik situasjon bør jordverninteressene gå foran, slik at det ikke åpnes for utbygging av disse to områdene, mener Fylkesmannen og skriver at byplanen legger opp til et omfang av bolig- og næringsområder som er urealistisk å få utbygd i planperioden.

Fylkesmannen peker på at arealbehovet for landbruket i Sortland er stort, og at selv små arealer kan utgjøre en forskjell for å opprettholde eksisterende drift.

- Selv om Sortland er en by i vekst, er den totale omdisponeringen av jordbruksareal svært høy sett i forhold til nasjonale og regionale mål. Det er særlig uheldig å bygge ned arealer som i dag er i full drift, av god kvalitet og som ligger i randsonen av byen og grenser til andre jordbruksarealer, skriver Fylkesmannen.

Etterlyser utredning

Byplanen legger totalt opp til omdisponering av om lag 200 dekar dyrka jord.

Området mellom Steiroveien og fylkesveien helt nord på Steiro består i følge Fylkesmannen av 60 dekar fulldyrka jord av god og svært god kvalitet.

Strand III er i Generalplan 1981 avsatt til bolig. Området består i dag av rundt 45 dekar fulldyrka jord. Områdene er i drift.

Fylkesmannen etterlyser en konsekvensutredning for hva omdisponeringen av dyrkbar jord vil ha å si for landbruket og matproduksjonen i Sortland.

- Når boligbehovet er utredet, mens landbrukets behov i kommunen ikke er utredet, vil konsekvensene av en plan ikke bli godt nok synliggjort etter Fylkesmannens mening.

- Bryter med strategi

I tillegg til innsigelsene, kommer Fylkesmannen med en rekke merknader - og ber om at kommunen «nøye må vurdere å ta ut» flere av forslagene som posisjonen stemte inn i planen tidligere i vinter.

Dette gjelder blant annet Vestmarka industriområde, boligområdet Skytterhaugen og utvidelse av Prestdalen vestover.

Fylkesmannen stiller også spørsmål ved at mange av endringene som politikerne har vedtatt i planen, bryter med intensjonen om fortetting av sentrumsområdene.

- Det foreliggende planforslaget bygger på en omfattende og god planprosess, der blant annet Fylkesmannen var til stede på planforum på Sortland. Her fikk vi også forståelsen av at det har vært et bredt lokalt engasjement rundt arbeidet, noe som er vesentlig for politisk eierskap og politisk vilje til å følge opp planen i den etterfølgende arealforvaltninga.

- Det kan derfor være grunn til å stille spørsmål ved at det nå, til tross for dette, legges ut et forslag på høring som i betydelig grad bryter med intensjonen om å styrke sentrum/bygge innover, slik det kom fram under midtveishøringa, og det som fortsatt er formulert som en hovedstrategi i planbeskrivelsen, skriver Fylkesmannen.

- Vi må respektere at Fylkesmannen har innsigelser, og at vi ser ulikt på ting, sier varaordfører John Hempel (Frp) til VOL. Han og posisjonen i Sortland hadde onsdag formiddag ikke fått lest innsigelsene og vil komme tilbake med sine kommentarer.