I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet, hevdes det at den nye transportplanen er en historisk satsing på fiskerihavner.

– Havnene er viktige for både næringsliv og beredskap. For to år siden tok denne regjeringen tilbake det statlige ansvaret for fiskerihavnene. Det var et grep vi tok nettopp for å kunne satse på en fremtidsrettet havnepolitikk for hele kysten, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Oppgraderer fiskerihavnene

I første seksårsperiode har regjeringen satt av om lag tre milliarder kroner til havneutbedringer som skal øke fremkommeligheten, forbedre effektiviteten og redusere ulykkesrisiko.

– Fiskerinæringen har behov for oppgraderte havner som kan ta imot større fartøy tilpasset dagens kystflåte, og mange fiskerihavner trenger oppgraderinger raskt. Det er viktig for de som bor og jobber langs kysten, spesielt i nord, sier Myrseth.

I andre periode vil regjeringen fortsatt støtte opprustingen av fiskerihavner, spesielt i Nord-Norge, og vil utrede nye behov og tiltak i samarbeid med lokale myndigheter, lover pressemeldingen.

Gode koblinger mellom sjø og land

– Gode koblinger mellom sjø og land er viktig for både næringsliv og beredskap. Regjeringen prioriterer nå mer penger til opprusting av fylkesveinettet og styrker satsingen på ras- og skredsikring på fylkesvei, sier Myrseth.

I Stortingsmeldingen legges det opp til at Nordland, Troms og Finnmark skal få til sammen 8,6 milliarder kroner til fylkesvei i første seksårsperiode, i tillegg til det ordinære rammetilskuddet.

Slik er den fylkesvise fordelingen:

 • Nordland får 4 milliarder kroner

 • Troms får 3,3 milliarder kroner

 • Finnmark får 1,3 millarder kroner

Styrker kommunale fiskerihavntiltak

Regjeringen viderefører og styrker tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavnetiltak.

– Regjeringen vil fortsette å prioritere kommunale fiskerihavner fordi vi vet at det er viktig for lokal utvikling og verdiskaping. Nå viderefører vi og styrker ordningen. I 2024 vil Kystverket gi støtte på 80 millioner kroner til kommunale fiskerihavntiltak, sier Myrseth.

Siden 2022 har Kystverket, som forvalter ordningen, gitt tilskudd på til sammen 150 millioner til mindre fiskerihavnetiltak som kystkommunene mener er viktige, men som er så kapitalkrevende at de ikke lar seg gjøre uten statlig støtte.

Pressemeldingen forteller at i tillegg er 500 millioner kroner bundet opp i igangsatte tiltak og forskutteringsprosjekter. Utbedringer er satt i gang på Husøy og i Kjøllefjord, mens det er lovet penger til Gamvik, Engenes og Fosnavåg fiskerihavner.

Oversikt over fiskerihavner i Nasjonal Transportplan:

Fiskerihavnetiltak som skal utredes for mulig oppstart i perioden 2031 til 2036:

Finnmark:

 • Skarsvåg

 • Kiberg

 • Sørvær

 • Havøysund

 • Vadsø

 • Hasvik

Troms:

 • Botnhamn

 • Brensholmen

 • Torsvåg

Nordland:

 • Straumsjøen

 • Ballstad

Trøndelag:

 • Uthaug