Siden 2003 har Øksnes bosatt 60 flyktninger. Over halvparten kom i 2015 og 2016, da kommunestyret gikk inn for at man skulle ta imot inntil 45 personer i løpet av de to årene. Inkludert familiegjenforening har Øksnes de siste 13 årene tatt imot 87 personer.

I 2014 var Øksnes den eneste kommunen i Vesterålen som ikke bosatte flyktninger. De ble blant annet begrunnet med en utfordrende boligsituasjon.

Kapasitet til å ta imot flere

I 2015 vedtok imidlertid politikerne at også Øksnes skulle ta imot flyktninger, og at kommunen årlig skulle bosette inntil 15 personer. På grunn av nedjusterte bosettingsprognoser, har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bedt om at kommunen bosetter 10 flyktninger i 2017. I rådmannes innstilling til vedtak foran neste ukes formannskapsmøte i Øksnes, blir politikerne rådet til å etterkomme ønsket.

Rådmannen mener at dersom man får på plass tilfredsstillende lokaler for Voksenopplæringen, vil kommunen ha kapasitet til å ta imot 20 flyktninger i år.

– Boligsituasjonen er krevende, men det er tilgang på nok antall boliger for å ta imot 15-20 flyktninger 2017. Øksnes kommune samarbeider med boligstiftelsen og private utleiere angående boliger til flyktninger, heter det i saksfremlegget.

Trenger nye lokaler

Alle voksne som bosettes har rett og plikt til å gjennomføre et toåring introduksjonsprogram med opplæring i norsk og samfunnsfag. Voksenopplæringa har lenge hatt behov for nye lokaler, og holder nå midlertidig til i Servicebygget på Myre, ifølge sakspapirene gjør de det på dispensasjon fra Arbeidstilsynet.

Dersom politikerne vedtar å bosette 15-20 nye personer i 2017, vil det kreve nye undervisningslokaler.

– Hvis skolen skal tilby undervisning til alle flerspråklige elever som ønsker undervisning i årene fremover, bør skolen få permanente og stabile undervisningslokaler med plass til vekst i elevgruppa. Vi ser at den største utfordringen per i dag er areal til skoleformål, og enheten ser derfor at det kan bli noen begrensninger i inntak av flyktninger hvis vi ikke får større lokaler, heter det i sakspapirene.

Formannskapet skal ta stilling til saken når de møtes 14. mars.