Helse- og omsorgssjef i Bø kommune, Jim Gundersen mener at samhandlingsreformen har mye av skylden for at sykehjemmet har sprengt kapasitet.

Divisjonsdirektør Lie innrømmer at samarbeidet mellom kommunehelsetjeneste og sykehus har svakheter.

- Da oppleves det som krevende fra begge sider og ikke minst for pasientene. Mange pasienter, spesielt de som er syke over tid og har kompliserte lidelser, opplever en fragmentert og usammenhengende helsetjeneste, sier han.

-Må snakke sammen

Ifølge Lie må kommuner og sykehus ha en tett dialog for å løse utfordringen.

- Kommuner og sykehus må snakke sammen om hvordan dette skal løses. Pasientene må oppleve at dette er et helhetlig system, og at pasientforløpet er godt, forutsigbart og trygt, sier han.

Han tror også at samarbeid og planlegging er nøkkelfaktorer for å få bukt med problemet.

- Mer av helseplanleggingen – fra forebygging til spesialisthelsetjenester – bør skje i en ansvarlig og felles prosess.

Finnes eksempler

Han mener det allerede finnes flere eksempler på modeller som fungerer.

- Vi har allerede gode eksempler på modeller som knytter kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten tettere sammen slik at de har felles ansvar, for eksempel oppsøkende team for personer med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, samtidig tester vi tester ut andre former for organisering, sier han.

-Handler ikke om Nordlandssykehuset

VOL har også vært i kontakt med Nordlandssykehuset, som ikke ønsker å kommentere saken.

- Denne saken omhandler ikke Nordlandssykehuset, men reformen som sådan og disposisjoner gjort av Bø kommune, så vi mener vi ikke kan bidra med ytterligere i denne saken, skriver kommunikasjonsdirektør i Nordlandssykehuset, Randi Angelsen, i en epost til VOL.

Samhandlingsreformen ble presentert av daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen i 2011, i Jens Stoltenbergs andre regjering. Hensikten med reformen er at kommunene skal sørge for sine borgeres behov for helsetjenester, uavhengig om tjenestene skal leveres av kommunal omsorgstjeneste eller av statlig sykehus.

Riksrevisjonen

I fjor vinter presenterte Riksrevisjonen, under ledelse av Per Kristian Foss, rapporten Ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Konklusjonen var samarbeidet mellom kommunene og sykehusene ikke fungerte godt nok.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at kommunene i større grad enn tidligere tar over pasienter fra sykehusene, men både kommuner og fastleger mener at mange blir skrevet ut for tidlig.

- Må bli bedre

Selv om kommunene mottar sykere pasienter med større behov for behandling og pleie enn tidligere, har kommunene verken økt kapasiteten eller hevet kompetansen til ansatte nevneverdig etter innføringen av Samhandlingsreformen. Undersøkelsen viser dessuten at en stor andel av kommunene ikke har styrket sitt tilbud til rus- og psykiatripasientene.

– Kvaliteten på informasjonen som utveksles må bli bedre. Når viktig informasjon om pasienten mangler eller kommer sent, er det utfordrende å legge til rette for riktig behandling, sier Foss. Departementet må følge med på om planlagte tiltak styrker kompetansen i kommunehelsetjenesten i tilstrekkelig grad, uttalte Foss til Riksrevisjons hjemmeside i forbindelse med fremleggingen.