Det er politiets miljøkontakt i Vesterålen, Leif Håvard Halland som ber kommunen fjerne gjenstanden i fjæra.

– I denne saken dreier det seg om et større objekt formentlig av plast som ligger i eller rett over flomålet på Litjeland – Andøys vestside. Det har trolig rekt på land, og stammer kanskje fra fiskeindustrien. Gjenstanden er gul og skjemmende. Den har etter det jeg har fått høre ligget der over flere år, skriver Halland til Andøy kommune.

– Marin forsøpling

Han skriver videre at han betrakter gjenstanden som marin forsøpling.

– Jeg anbefaler Andøy kommune ta en befaring, samt fjerne gjenstanden. Det bør vektlegges at Andøyas vestside har verneområder som er sårbare for forsøpling. Likeså vises det til det visuelle, at en slik gjenstand får ligge på en strekning som nå er nasjonal turistvei, skriver Halland.

Teknisk sjef Arne Blix skriver i et svar at kommunen skal vurdere å fjerne gjenstanden.

– Men det skjer ikke noe umiddelbart. Jeg er usikker på om det er kommunens ansvar. Normalt er det forurenser som skal dekke kostnadene, men det er ikke mulig å identifisere hvor gjenstanden kommer fra. Gjenstanden ligger dessuten på en privat eiendom, sier Blix.

Død kval

Andøy kommune har også en død kval man på ta hånd om. Også her er Blix usikker på hvem som har ansvaret.

Herreløst avfall

Hege Rasmussen hos fylkesmannen i Nordland sier at herreløst søppel er et problem langs hele kysten.

– Når det gjelder døde kvaler, har kommunen et ansvar. Her finnes det ei støtteordning gjennom Kystverket, sier Rasmussen.

Annet avfall er det verre med.

– I utgangspunktet er det den som har forårsaket forsøpling som er ansvarlig. Men det kan være vanskelig å finne ut hvem det er. Kommunen er forsøplingsmyndighet og kan gi pålegg om fjerning av avfall. Man kan også rette dette pålegget til grunneier, sier Rasmussen.

– Jobbes med regelverk

Rasmussen sier at det fra statlig hold nå jobbes med et regelverk for denne typen avfall.

– Det er stort fokus på plastforurensing. Man ser derfor på et regelverk med mer effektive tiltak for opprydding og hvordan dette skal finansieres. Dette arbeidet er helt i startfasen, sier Rasmussen.