Hadsel kulturminnepark kommer nå til politisk behandling.

Kulturminneparken omfatter både kirken,  den gamle prestegården med de tilhørende bygningene, samt stjernemonumentet fra førkristen tid, tufter etter naust fra middelalderen og jernalderen, flere gravhauger og det som er rester etter et gammelt høvdingsete.

Begrenset av penger

Rådmannen påpeker i saksfremlegget at muligheten for videre utvikling og realisering av Hadsel kulturminneparks potensial i ei brei historie- og kulturformidling blir sterkt begrenset av mangelfulle økonomiske ressurser og manglende tilgang på innendørs lokaliteter.

- Sett i lys av den positive effekten ei økt satsing i dette området vil kunne gi både for skoleverk, lokalbefolkning og turister er dette viktige utfordringer, heter det blant annet.

Betydningsfullt område

Konklusjonen er at Hadsel kulturminnepark er et betydningsfullt område for Hadsel kommune. Området inneholder svært viktige verdier som det er ønskelig at befolkningen og tilreisende får bedre kjennskap til.

Det er imidlertid ikke noen kommunale kroner å bruke på arbeidet.

- En videre utvikling vil kunne kreve økonomiske investeringer, men dette må søkes dekkes av eksterne samarbeidspartnere.

Saken skal i første omgang behandles i komite for oppvekst før den skal til kommunestyret.

Mål for arbeidet med Hadsel prestegård burde ifølge rådmannen være:

- Å sikre gode vilkår for den lokale grunnskolens bruk av området.

-  Å utvide pedagogiske tilbud i bruk av området til videregående skoleverk.

-  Å tilrettelegge for at skoler fra andre kommuner skal kunne gjøre bruk av området.

-  Å få universitet og høyskoler til å engasjere seg i det kildemateriale og det pedagogiske

potensialet som ligger i området.

-  Å gjøre området attraktivt for lokalbefolkninga.

-  Å utnytte de store mulighetene området gir i reiselivssammenheng.

Gravhaug: Kulturminneparken har en rekke gravhauger, tufter og spor etter å være et gammelt høvdingsete. På bildet vises en gravhaug.