Partiet mener at vedtaket er i strid med utredningsplikten som rådmannen skal foreta som faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak i saken.

– Kommunestyrets flertall har blokkert rådmannens mulighet til forsvarlig utredning til forslaget om å bevilge ytterligere 60 millioner kroner utover de allerede vedtatte beløp til formålet, skriver de i anmodninga.

Rådmannen skrev selv i sin saksutredning til møtet at det juridiske grunnlaget ikke var utredet i nødvendig og tilstrekkelig grad.

Han sto fast på sin vurdering fra formannskapsmøtet om at en utredning opp mot statsstøtteregelverket var nødvendig.

Likevel vedtok flertallet av kommunestyret å bevilge ytterligere 60 millioner av Andøyfondet til finansieringen av The Whale, under forutsetning at staten bevilger de gjenstående midlene til Andøyfondet og at de overordnede prioriteringer for anvendelsen av Andøyfondet godkjennes av kommunal- og distriktsdepartementet.

Mener vedtaket kan være ulovlig

Jitse Buitink og John Helmersen i Andøy SV mener vedtaket kan være i strid med statsstøtteregelverket, og viser til at tiltaket nå har fått innvilget 90 millioner kroner fra Andøy kommune og 55 millioner fra Nordland fylkeskommune.

De 90 millionene fra Andøy kommune inkluderer 75 millioner kroner fra Andøyfondet og 15 millioner hentet fra Andøy Energi.

De mener videre at vedtaket kan være i strid med «gruppeunntaket» i regelverket, som blant annet skal ha blitt omtalt i et svar fra ESA til advokatfirmaet KLUGE.

Årsaken til dette er at de finner det tvilsomt at formålet kan komme inn under begrepet naturarv og/eller kulturarv, og mener advokatfirmaet KLUGE har en noe «romslig» fortolkning av svaret fra ESA på dette punktet.

– Museum Nord har for øvrig ikke anerkjent prosjektet The Whales formål som verdig til å komme inn under regelverket for museene, skriver de.

Slik kan The Whale bli seende ut hvis prosjektet blir realisert. Foto: Illustrasjon

– Fraværende utredning av drift og lønnsomhet

Advokatfirmaet KLUGE har sendt en rapport til Nordland fylkeskommune, som også er blitt forelagt rådmannen i Andøy kommune.

Det skal sies at rapporten konkluderte med at tilskuddet i utgangspunktet vil være forenelig med statsstøtteregelverket, men gjorde samtidig oppmerksom på at det må foretas en grundig vurdering av lønnsomheten i prosjektet.

Andøy SV synes at utredning av drift og lønnsomhet for prosjektet har vært fraværende i saksframlegg til politisk nivå, og stiller spørsmål om dette spiller en rolle i vurderingen av regelverket for statsstøtte.

Går videre til ESA om de får avslag

Også spørsmålet om hvilke krav det offentlige skal kunne stille til prosjektet og hvordan eierskapet skal utøves i en situasjon der driften ikke vil bære seg og konkurs er aktuelt, mener de ikke har vært utredet for politikerne.

De viser til at MDG ga signaler i kommunestyret om at de ville kunne stille seg bak en lovlighetsklage, men at de i ettertid ikke har villet bli med å fremme en slik klage.

Partiet avslutter brevet med å skrive at de forbereder seg på å fremme klage direkte til Eftas overvåkningsorgan ESA, men avventer svar fra Statsforsvalteren på anmodninga om lovlighetskontroll.