Det er i tilfelle Sortland kommune går inn for alternativ 1 knyttet til reguleringen av Kjempenhøy boligområde at advokat Stian Paulsen i Advokatfirmaet Wold AS krever innløsning for sin klient.

– I tilfelle kommunen vedtar alternativet ber man kommunen om å innlede dialog for å komme frem til en kompensasjon for tapt areal, samt at det tas forbehold om at det vil bli vurdert å kreve innløsning når endelig vedtak foreligger og man ser de økonomiske konsekvensene tiltaket vil få, skriver advokaten i et brev til Sortland kommune på vegne av sin klient.

Alvorliger konsekvenser

I det to sider lange brevet til Sortland kommune, viser advokat Stian Paulsen til det pågående planarbeidet med boligfeltet Kjempenhøy. De to alternative forslagene til løsning i reguleringsplanen vil få alvorlige konsekvenser for eiendommen han representerer.

– Alternativ 2 i planforslaget vil medføre at eiendommen mister nesten hele sitt uteareal, og vil medføre krav om innløsning, skriver advokaten i brevet til Sortland kommune.

Advokaten mener at alternativ 1, som er valgt og anbefalt, vil medføre en sterk reduksjon av uteareal for klienten.

Sola forsvinner

– Reduksjon av arealet vil gi eiendommen betydelig dårligere solforhold, da solen forsvinner cirka klokken 14:00 fra terrassen på boligen. Etter det er det nødvendig å benytte hagen for å få sol på eiendommen. En reduksjon av utearealet vil dermed også gi en betydelig forringelse av bo- og livskvaliteten på eiendommen, skriver advokat Stian Paulsen i brevet til kommunen.

40 prosent av utearealet

Alternativ 1 i planen vil beslaglegge 47,5 kvadratmeter av arealet til eiendommen.

– Det må tas hensyn til at denne eiendommen ikke har annet uteareal enn det som ligger foran boligen mot det aktuelle planområdet. Det antas at en gjennomføring av planen vil medføre at eiendommens uteareal vil reduseres med over 40 prosent av det utearealet som planforslaget allerede mener er for lite, skriver advokaten.

Eiendommen forringes

Han mener at alternativ 1 i planforslaget vil få alvorlige økonomiske konsekvenser for eiendommen til hans klient.

– Reduksjoner av utearealet vil medføre en betydelig forringelse av eiendommens verdi, og sannsynligvis av en slik karakter at den ikke vil være realiserbar, skriver Stian Paulsen.

Advokaten mener at alternativ 1 vil berøre hans klient så mye at kommunen må innløse eiendommen for å kunne realisere planen.

VOL har bedt kommunen om et tilsvar i saken. Vi kommer tilbake med det så snart som mulig.