I forslaget til Arealplan ønsker kommunen å gjøre deler masseuttaket på Kringelneset om til et friluftsområde mens andre deler er avsatt til råstoffutvinning med krav om regulering.

AMK Eiendom har i lengere tid ønsket å bruke området til boliger og de mener kommunen har begått flere saksbehandlingsfeil når de i Arealplanen hevder at området ikke er egnet til boligformål.

I en høringsuttalelse fra AMK eiendom til Sortland kommune kommer det frem at arbeidet med regulering av området ble igangsatt før arbeidet med Byplanen. I samråd med Sortland kommune ble reguleringen utsatt i påvente av vedtatt Byplan.

Grunnen for at området ble tatt ut av byplanen var for å se på muligheten for å etablere et maritimt industriområde. Her valgte formannskapet en større satsing på Holmen samt Bygdneset. Kringelneset ble således forkastet som et alternativt industriområde.

I arbeidet med byplanen ble Kringelen-området tatt ut av planen og isteden behandles i arealplanen. Ifølge høringsuttalelsen ble det gitt forsikringer fra Sortland kommune om at dokumentasjon og innspill knyttet til området, skulle overføres til Arealplanen.

- Det er ikke mulig å se av planbeskrivelsen eller planbestemmelsene at våre innspill til etterbruk er drøftet eller vurdert, heter det i uttalelsen.

Må gjennomføre sikkerhetstiltak Etter tilsyn ved Kringelen steinbrudd i juli, ble det stengt for masseuttak på området. AMK-Eiendom AS må nå rydde opp etter funn av avvik. Regulert som friluftsområde

I Arealplanen er deler av området regulert som et såkalt LNFR-område. Dette er et område regulert til landbruks-, natur- og friluftsområde. Området er dermed ikke regulert opp mot boligformål eller annet etterbruk.

En av grunnene til at området i arealplanen ikke er knyttet opp mot boligformål er naturmangfoldet. AMK Eiendom mener at dette mangfoldet ikke vil berøres av en overdragelse til dem.

- Det lokale vernet på Kringelnest vil ikke komme i konflikt med omsøkte arealdisponering til boligformål, hevdes det.

Det trekkes også opp at området kan gå tapt som friluftsområde. Dette stiller AMK Eiendom seg uforstående til.

- Forslaget vårt vil ikke fortrenge det lokale vernet av Kringelneset. Forslaget legger opp til offentlig parkering og adkomst til kyststien og friluftsområdet. Forslaget til etterbruk til bolig innebærer ikke å bygge ned de mest attraktive friluftsområdene i området, sies det.

Videre heter det at AMK Eiendom mener at en omgjøring til friluftsområde vil gjøre området mindre tilgjengelig og at en omgjøring av området til boligformål vil gjøre området tvert om mer tilgjengelig og attraktivt. Det hevdes også at området vil gi et godt, sentrumsnært alternativ for de som ønsker å bosette seg i kommunen.

Forklarer seg om endringer i byplanen Hvorfor ønsket Høyre og Frp å gjøre 50 endringer i byplanen til Sortland? Spørsmålet tok tid å få svar på. Nå er begrunnelsene klare. Reindrift

Sortland kommune har brukt beite for rein som et argument mot å opprett boliger på området. Dette blir ifølge AMK Eiendom feil.

- Det er gjort en reindriftsfaglig konsekvensutredning opp mot veiutbygging E10/RV85/RV83. Rapporten er fra januar 2015. Denne ble brukt som begrunnelse i første høringsutkast til Byplanen for hvorfor man ikke kunne gjøre om formålet til bolig på Kringelhøgda. Rapporten viser at masseuttaket påvirker det såkalte flytteleiet på oversiden av veien. Den samme påstanden ble gjort i forhold til boligbygging, sies det i høringsuttalelsen.

AMK Eiendom mener på sin side at om man legger til grunn de offentlige kartene for flytteleier av rein så er det et avvik mellom kartene kommunen har brukt og de som er vedtatte flytteleier.

- Nærmeste flyttelei for reinsdyr ligger anslagsvis tre kilometer fra området vi ønsker å få gjort om til boligformål.

I rapporten har man konkludert med å ikke anbefale området til boligformål.

- Dette er sterkt misvisende da grunnlaget for konklusjonen er basert på feilaktig opplysninger, og kan derfor ikke tillegges avgjørende vekt i forslaget om å ikke gjøre om området til boligformål.

Vil stanse Kringel-planer Naboer ønsker å sette foten foreløpig ned for aktiviteten i masseuttaket på Kringelhøgda utenfor Sortland. Nabo-støtte

I rapporten har man spurt flere naboer til masseuttaket om de har sett rein i området. Fire av de fire spurte sier de ikke har sett rein i området så lenge de har bodd der. Den som har bodd der lengst har bodd der i 60 år.

AMK Eiendom stiller seg i høringsuttalelsen undrende til at det eventuelt i fremtiden skal legges et reindriftsområde til hvor det på sikt skal utvides en vei som allerede i dag er sterkt trafikkert.

Et annet argument som er brukt i høringen til arealplan er at Kringelneset er egnet som maritimt industriområde. I Formannskapet i Sortland er imidlertid Kringelneset kun lagt frem som et alternativ til Jektbogen/Verholmen som da er sett på som førstepri til et slikt område.

- Vi mener derfor at høringsutkastet til arealplan for Kringelen er ufullstendig saksbehandlet med hensyn til framtidig arealdisponering til industriformål. Dette ut fra at bestillingen fra formannskapet  ikke er innarbeidet i dokumentet, heter det fra AMK Eiendom.

Vil gjøre krater til perle På Kringelhågen i Sortland planlegges det et nytt boligprosjekt.  - Ikke godt nok

AMK Eiendom mener derfor at man kan konkludere med at forslaget for bruk av området på Kringelneset ikke er godt nok saksbehandlet og inneholder direkte feil.

- Det kan også virke lite hensiktsmessig å disponere en framtidig nedlagt grustak til LNFR-område da er det bedre å disponere det til et formål som stimulerer til aktivitet og vekst for Sortland kommune, heter det i høringsuttalelsen.