– Vurderingen av fylket er både overraskende og merkelig. Det blir litt som å gi med den ene hånda, og ta med den andre. Vi forstår ikke intensjonen med en slik praksis, sier saksbehandlere i Sortland kommune, Kristine Røiri og Rune Kvannli.

Coop ønsker som kjent å etablere seg på Strandskogjordet sør for Sortland med byggvareforetning og dagligvarebutikk. Planene strider mot både kommunens byplan og fylkets kjøpesenterbestemmelser, både fordi de vil bygge større enn tillatt, og fordi planene går utover de begrensninger som er satt til salg av dagligvarer utenfor sentrum.

Kommunen har likevel gitt tommel opp for prosjektet, blant annet fordi en handelsanalyse konkluderer med at etableringa ikke vil ha negative konsekvenser for handelsnæringa i sentrum. Kommunen har søkt fylket om dispensasjon for at prosjektet skal kunne gjennomføres, og i forrige uke kom fylkesrådet i Nordland med et positivt vedtak.

Bjørkmo: - Må få mer plass til storhandel i byplanen Ordføreren mener det bør settes av flere arealer til storhandel i Sortland. – Som lyn fra klar himmel

I vedtaket fra fylkesrådet er det imidlertid et stort men, som kan få store konsekvenser for næringslivet i Sortland. På slutten av sitt vedtak skriver fylkesrådet at de forutsetter at Coops etablering er én av to tillatte storhandelskonsepter utenfor sentrum av Sortland.

– Den ene setningen er av stor betydning. Vi er svært overrasket over denne tilføyelsen, som for oss kom som lyn fra klar himmel, sier Kvannli og Røiri.

Dette er saken:

• Samtidig som det både fra kommunens og fylkets side er ønskelig at Sortland skal være et regionssenter med høy vekst, vil man også ha et attraktivt og levende sentrum. Frykt for at storhandelskonsepter utenfor sentrumskjernen skal utfordre handelen i sentrum, slik kjøpesenteret Jekta har gjort i Tromsø, gjør at både fylket og kommunen har lagt ned begrensninger for slike etableringer utenfor bykjernen.

• Sortland kommune ønsket seg i utgangspunktet fem områder avsatt til storhandel utenfor sentrum, men det sa fylkeskommunen nei til i arbeidet med byplanen. Sortland fikk sette av fem, men bare to av dem kunne utbygges. Her er det med andre ord «første mann til mølla».

• Med Biltema under bygging og Coops etablering rett rundt hjørnet – mener fylkesrådet at de to tillatte storhandelsetableringene i Sortland, er brukt opp.

• Blir vedtaket stående vil det innebære at ingen flere aktører får etablere storhandelskonsepter i Sortland før planperioden er over i 2027.

Næringslivet reagerer

Kommunen har allerede fått reaksjoner fra næringslivet. Saksbehandlerne i kommunen gir dem sin fulle støtte. De mener at dersom vedtaket blir stående vil det ha store urettmessige konsekvenser for næringslivet i Sortland.

– Med dette vedtaket går fylkeskommunen inn og endrer forutsetningene for byplanen gjennom en dispensasjonsbehandling. Det mener vi de ikke kan, og det vil ikke vi akseptere. I realiteten reduserer fylket nå taket for storhandelskonsepter fra to til én. Coops etablering er ikke noe storhandelskonsept, sier Kvannli og Røiri.

Hadsel-ordføreren presiserer: – Sortland har full anledning til å be om en dispensasjon I et brev til fylkeskommunen uttrykte administrasjonen i Hadsel stor skepsis til planene rundt det nye varehuset på Sortland. – Rådmannen var ikke oppmerksom på at Nordland har egne vedtak for kjøpesenter og har uttalt seg på feil grunnlag. Sortland har full anledning til å be om en dispensasjon, sier Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik. Feil definisjon

Og det er nettopp i denne definisjonen av Coops etablering, at kommunen og fylket er uenige. Kommunen mener Coops etablering går under definisjonen plasskrevende varegrupper. Dette er varer som biler, trevarer, landbruksmaskiner og møbler - som kommunen ikke ønsker å ha i sentrumskjernen, men heller utenfor, i tilknyting til Vesterålsgata. Dette er varegrupper som tar plass, og som ikke konkurrerer med butikkene inni sentrum.

– At byggvarer selges utenfor sentrum er helt i tråd med byplanen. Vi vil ikke ha disse plasskrevende varene i sentrum. Det er ikke byggvarer som skaper et levende og intimt sentrum, og det tror jeg fylket er enig i, sier Røiri.

– Tanken bak plan- og bygningsloven er at det skal gi forutsigbarhet for alle parter. Dette vedtaket mener vi går på akkord med denne forutsigbarheten, sier Kvannli.

Klage eller revisjon

Røiri og Kvannli sier til SA at det som nå kan gjøres fra kommunens side er å påklage vedtaket, eller å gå til det skritt å revidere byplanen. De to har tro på at man i saken skal komme frem til en god løsning.

– Blir vedtaket stående må vi ganske raskt vurdere hvordan vi skal forholde oss til det. Et mulig utfall er en revisjon av byplanen, sier Kvannli.

– Vi har de samme intensjonene med vår byplan som fylket har, at vi ønsker et levende sentrum. Med en god faglig diskusjon, tror jeg vi kan løse dette, avslutter Røiri.

Saken skal opp for politikerne når reguleringsplanen for Strandskogjordet skal behandles av formannskapet neste uke.

Fylkesråden for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø (KrF), som leverte innstilling til saken, er vag i sitt svar når hun blir bedt om å kommentere kritikken fra kommunen.

– Min kommentar til dette er at jeg og ordfører i Sortland kommune har hatt god kontakt og dialog gjennom denne saken, og har hatt flere møter. Jeg vil ta kontakt med ordføreren og være i dialog med henne også framover. Vi er opptatt av å finne gode løsninger for Sortland, og det er jeg sikker på at vi skal klare, sier Noresjø til SA.

Dette sier byplanen:

Handel med plasskrevende varegrupper: Forretninger for bil, båt, landbruksmaskiner, trelast, hagesentre, elektro og møbler. Plasskrevende varer som ikke skal etableres i sentrum, men i tilknytning til Vesterålsgata med gode eksponeringsmuligheter.

Storhandel:

  • Et bruksareal på forretning på 1500-3000m2.

  • Skal ha en markedsdekning ut over kommunegrensene

  • Tillater ikke varegrupper som dagligvarer og vin og brennevin.

  • Varegrupper som klær, sko, fritidsutstyr, spill, leker, jernvarer og glass skal ikke utgjøre mer en 30 prosent av varegruppen.

  • Etableringen skal ikke ha negativ effektig på byutviklingen, noe som må dokumenteres i en analyse.

  • Det tillates kun etablering av to storhandelskonsept utenfor Sortland sentrum i planperioden (2015-2027).

  • Biltema, som er under bygging, anses som én av disse storhandelskonseptene.

  • Sortland sentrum: Sentrum av Sortland er i dag definert som området mellom Kulturfabrikken i nord og Sortland senter i sør.