Forrige uke arrangerte Hadsel kommune et møte om bygningsmassen ved Stokmarknes skole.

Prisen mellom dyreste alternativ - helt nye bygg - og det billigste, rådmannens alternativ, er på rundt 50 millioner kroner. Flere av alternativene er ulike varianter av en kombinasjon mellom nybygg og renovering. Rimeligste alternativ er 150 millioner kroner, mens det dyreste er på 197 millioner kroner. I tillegg regner man med å ordne utearealer for rundt fem millioner kroner.

I sin innstilling foreslår rådmannen å gå for det såkalte alternativ 3. Dette er nye klasserom for ungdomstrinnene på Stokmarknes skole og renovering av de såkalte F- og H-blokkene. Disse byggene er de som er på «hver side» av glassbygget ved skolen - bak barneskolen.

Prislappen på dette vil være stipulert 173 millioner kroner og vil legges inn i rådmannens forslag til budjett 2018.

Alt dette kommer frem av rådmannens innstilling til politikerne foran torsdagens formannskap i Hadsel.

I papirene kommer også rådmannen med et alternativ 4.

Det går ut på nye klasserom for ett trinn, renovasjon av F- og H-blokk, rivning av musikkrom, personalrom, bibliotek, basseng samt gymsal 2.

I tillegg forslår han en renovering av F-, H-, G-blokk (glasshus) samt Gymsal 1 og A og B blokk(barneskolen).

I dette alternativet vil det komme et nybygg av cirka 1800 kvadratmeter.

Totalt er dette kostnadsberegnes til cirka 150 millioner kroner.

Alternativene

De tre originale alternativene for skolen ble satt oipp at ei styringsgruppe som over tid har jobbet med prosjektet. De tre forslagene er:

Alternativ 1: Rivning av musikkrom, personalrom, bibliotek, gymsal 1, basseng samt gymsal 2, samt F-, H-og G-blokk (glasshus). Renovering av A/B blokk(barneskolen). Nybygg av ca 4100 kvadratmeter. Prislapp 197 millioner kroner.

Alternativ 2: Klasserom beholdes i bygg F og H, mens spesialrom, arealer for personal og administrasjon bygges nytt. Det må også bygges nytt allment læringsareal for ett klassetrinn. Nybygg på cirka 2900 kvardatmeter. Prislapp 195 millioner kroner.

Alternativ 3: Det bygges nye arealer for allment læringsareal, mens bygg F og H renoveres og bygges om for spesialrom og arealer for personal og administrasjon. Prislapp 173 milloner kroner.

Det er altså sistnevnet forslag som rådmannen nå innstiller, men da med et forslag nummer fire med en prislapp på cirka 150 millioner kroner.

Fremtidsrettet

I sin konklusjon sier rådmannen at alternativ 1 er det dyreste, men også det mest fleksible og fremtidsrettede.

«Prosessen med ansatte og foreldre i prosjektgruppen, har konkludert med at Alternativ 1 er den ideelle løsningen for skolen. Løsningen vil gi best forutsetning for kostnadseffektiv drift, og ivaretar behovene for brukergruppen på den beste måten. Alternativet vil trolig gi lavest driftskostnader over tid, selv om dette ikke kompenserer for de økte kapitalkostnadene. I forhold til de økonomiske og tidsmessige rammene som er vedtatt, kan likevel ikke rådmannen tilrå å gå for dette alternativet.», skriver rådmannen i sakspapirene.

Alternativ 2 er ifølge rådmannen et godt løft for skolen, men at han tilrår at man går for alternativ 3.

«Dette for å være mest mulig sikker på at nye klasserom til ungdomsskole trinnet vil stå ferdig til august 2019. Dette alternativ gir også en fornuftig løsning på samdriftsproblematikk under anleggsperioden ved at man kan drive skolen som før inntil man har de nybygde klasserommene klare til bruk. Økonomisk vill dette alternativet være det nærmeste (av de tre brukermedvirkende) av de føringer gitt av kommunestyret. Samtidig vil det, om man velger en plassering på arealet ved Richard Withs gate, være det som fremdriftsmessig vil være best.», skriver rådmannen.

Kostnadseffektivt

Rådmannens eget alternativ 4 mener han er det mest kostnadseffektive.

«Alternativ 4 vil være det mest kostnadseffektive alternativet om man ser på kapitalkostnader. Det er et mindre omfattende prosjekt enn spesielt 1 og 2, men det løser de åpenbare mangler ved dagens skole. Det vil være noe enklere rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, og man vil ved uventede funn i bygget være noe mer sensitivt. Dette vil kunne føre til at man må velge enklere løsninger under vegs i prosjektet, men det vil fortsatt gi det minste behovet for kutt i øvrig kommunal drift for å finansieres.», konkluderes det.

I alle forslagene er det med en oppgradering av utearealene til 5 milloner kroner.

Løsninger for gymfasiliteter ut over renovering av gymsal 1 (1.-4.trinn, alt 4) søkes løst i samarbeid med Nordland fylkeskommunen, utenom prosjektet ”Stokmarknes skole”.

Til syvende og sist er det politikerne som avgjør. Hva de tenker får vi se i torsdagens formannskap, som du får innsyn i om du følger med på VOL førstkommende torsdag.

Se alle sakspapirene til formannskapet på torsdag her.