Formannskapet i Sortland vedtok torsdag at det skal settes av til sammen 950.000 kroner i 2017-budsjettet til å tilrettelegge for industriområde og fiskerikai i Holmen.

Pengene skal gå til utgifter i planleggingsfasen, som reguleringsplan, grunnundersøkelser og prosjektering/ for fiskerikai.

Fra før er 200.000 kroner avsatt i budsjettet, men formannskapet vedtok at det sattes av ytterligere 750.000 kroner til planleggingsarbeidet.

Les også:Holmen og Børøya aktuell for ny fabrikk

Calanus vurderer Sortland

Calanus AS, som driver produksjon og salg basert på rauåte, har tidligere henvendt seg til kommunen med forespørsel om ledige industriarealer som egnet seg til bygging av ny fabrikk.

– Når vi legger til rette for Calanus blant annet ved å erverve grunn, er muligheten større for at de prioriterer Sortland som alternativ, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) i formannskapsmøtet.

Området på Holmen er nemlig et aktuelt område for Calanus dersom det blir etablering i Sortland.

– Calanus utreder også lokalisering i andre kommuner. De vil ha et behov for inntil 6 dekar opparbeidet areal. Oppstart av byggearbeid er planlagt vår/sommer 2018, skriver administrasjonen i sakspapirene til møtet.

Tre grunneiere

Administrasjonen skriver at reguleringsarbeidet er godt i gang og er planlagt sluttbehandlet høst 2017. Videre er det foretatt grunnundersøkelser i området i april. Etablering av hovedvannledningen er planlagt sommeren 2017.

– I området som kommunen regulerer er det tre grunneiere. Kommunen er i dialog om kjøp av arealene, og det er ifølge sakspapirene signalisert fra to grunneierne et ønske om at kommunen bidrar med å skaffe nausttomter, slik at de fortsatt skal ha tilgang til sjøarealer knyttet til sine eiendommer.

Kommunen jobber nå med å få etablert nausttomter hos en grunneier i området.

Enstemmig vedtatt

Rådmannens innstilling, som ble enstemmig vedtatt av formannskapet, lyder slik:

1. Sortland kommune setter av til sammen 750.000 kroner gjennom budsjettrevisjonen i 2017 som skal dekke planleggingskostnadene.

2. Sortland kommune vedtar å erverve arealene i område som kommunen regulerer til maritimt

industriområde i Holmen.

3. Sortland kommune er positiv til å selge industriarealer i Holmen til Calanus AS.

4. Sortland kommune vil opparbeide næringsareal etter at det er inngått nødvendige avtaler

mellom Sortland kommune og Calanus AS.