Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik slo fast at det i utgangspunktet var tre mulige fordelingsmodeller å forholde seg til.

– Det jeg oppfatter å være saken er det som går på harmonisering, og hva som ble tenkt med harmonisering da samarbeidet ble etablert.  Det har ikke skjedd noe med tanke på harmonisering siden 2011, selv om det var bestillinga fra politisk nivå. Derfor har vi saken på bordet nå, sa Aasvik.

– Rådmannsutvalget har foreslått ti prosent fast andel, pluss innbyggerfordelinga i forslaget vi har til behandling.

At det ikke ville få gjennomslag ble raskt tydelig. Bø-ordfører Sture Pedersen og Andøy-ordfører Jonni Solsvik ga klart uttrykk for at det ikke er aktuelt å gå bort fra intensjonen om at administrasjonskostnadene i barnevernssamarbeidet skal harmoniseres.

Ett steg i rett retning?

Øksnesordfører Karianne Bråthen mente forslaget innebar et steg i rett retning.

– Jeg tenker det er viktig å bli enige idag, og at det er uheldig om vi ikke klarer det.

– Så er det sånn at noen av oss kjenner prosesen bedre enn andre, siden de har fulgt saken siden starten, og de må vi lytte litt til.

– Jeg tolker det slik at harmonisering av kostnadene kan bety en nedtrapping, og dersom vi senker fastandelen til 10 prosent, så er det en nedtrapping, sa Bråthen.

– Skulle vært i null

Bø-ordfører Sture Pedersen understreket først at han var glad Vesterålen Barnevern ble etablert.

– Vi jobbet lenge for å få det til, og det var aldri uenighet om lokaliseringa. Så er det sånn at i andre interkommunale samarbeidssatsinger har lagt harmoniseringsprinsippet til grunn.

– Her har det ikke skjedd. Nå har rådmannsutvalget snakket sammen, og blitt enige om å foreslå ti prosent. Men heller ikke rådmennene har lik kunnskap om saken.

– For bak etableringa lå en klar intensjon om at det ikke skulle være prosentvis fordeling. Fordelinga av administrasjonsutgifter skulle reguleres ned i null, og fordeles på innbyggertall.

Det har vært et grunnprinsipp i regionsamarbeidet - og sånn skal det fortsatt være. Der er jeg fremdeles idag - og vi skulle vært i null for lenge siden, sa Pedersen.

Godtok ikke fastandel

Andøyordfører Jonni Solsvik var helt enig i det.

– Saken har vært politisk diskutert, med klare tilbakemeldinger - og etter mitt syn kan det ikke være tvil om hva som var intensjonen og utgangspunktet for samarbeidet. Diskusjonen ved forrige korsvei i denne saken var ubehagelig. Jeg synes ikke vi skal dra den opp igjen.

– Men jeg er ikke i tvil om at vi må ha konsensus for å komme videre i denne saken. For hva er alternativet - å fortsette med dagens avtale, kanskje?

– Det er mye mer politisk problematisk. Jeg vil minne om at vi hadde den samme runden med PPT.

Der ble resultatet at én kommune gikk ut av regionsamarbeidet. Det kan fort skje her også.

– For å bringe saken i havn tror jeg vi må gå for innstillinga, men beholde målsettinga om harmonisering - og finne en formulering som sikrer det, sa Solsvik - og foreslo en tidsramme for dette på to år.

Endringsforslaget ble vedtatt

Sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo ønsket også enighet.

– Som dere har vært inne på, er det ikke alle som kjenner saken fra starten av - og som ikke vet hva man mente med harmonisering da, samtidig har vi sett på hvordan andre regioner i fylket gjør dette. Mange har tjue prosent flatt, eksempelvis på Helgeland. Vi har fordeler av å være vertskommune, men har også administrative oppgaver og utgifter. Men vi håper også å lande dette idag, sa Bjørkmo.

Det ble tilslutt enighet om å støtte rådmannsutvalgets innstilling om en fastandel på ti prosent - med et tilleggsforslag fra Solsvik der det fremgår at arbeidet med harmonisering av administrasjonskostnadene i barnevernssamarbeidet skal sluttføres innen to år - i tråd med intensjonen i vedtaket fra 2011, da samarbeidet ble etablert.