Hermod Bakkevoll (Krf) ønsket å samle tjenestetilbudene i størst mulig grad på to lokasjoner.

– Jeg var med på vedtaket i formannskapet - med forbehold. Men debatten har gitt meg ny kunnskap. Min konklusjon er at det nye sykehjemmet bør bygges på Dverberg, sammen med 16 nye omsorgsboliger. 22 omsorgsboliger bygges i tillegg på Andenes. I tillegg etableres det 8 dagplasser på Dahletun, foreslo Bakkevoll.

– Hvilke omsorgsboliger som skal bygges først - må avgjøres ut fra behovet, og hvilke beboer-grupper disse rettes mot. Etter det jeg får opplyst er det på nordøya behovet er størst, sa Bakkevoll.

– Skulle flertallet ville videreføre tre lokasjoner, mener vi at Risøyhamn burde bli den tredje lokaliteten - ikke Åse.

John Helmersen (AL) slo fast at det er viktig å ta vare på de pleietrengende i hele kommunen.

– Det er etter vår mening viktig å ta vare på fagmiljøene og skape forutsigbarhet. Det er behov for å ha et tilbud i sør og nord, for å minimere transportbelastningene og utgiftene, sa Helmersen - og la frem et endringsforslag der man tok til orde for en tredelt satsing.

– Foran gruppemøtene vil vi foreslå følgende satsing: ABBS erstattes med nytt sykehjem 24 plasser, 4 dagplasser. Det bygges 16 nye omsorgsboliger på Andenes, det etableres fire 4 dagplasser på Andenes, der også Kiiljordheimen totalrenoveres og utvides - slik at man der får 23 sykehjemsplasser istedet for dagens 17, sa Helmersen.

Knut Nordmo (Sp) mente formannskapets innstilling ivaretok både geografiske og faglige hensyn.

– Det er et balansert, godt og helhetlig forslag. Jeg vil be flere skjele til innholdet i det, sa Nordmo.

Halvar Rønneberg (Frp) mente en todelt løsning ivaretar behovene og andre hensyn best.

–  For dette handler om mer enn bare økonomi. Det handler om eldre mennesker. Det handler om innbyggerne i Andøy.

Det handler om å ta hele Andøy i bruk. Derfor synes jeg vedtaket i formannskapet var godt. Det ivaretar Andøys behov best mulig, sa Rønneberg.

Kate Eliassen (H) mente at ut fra effektivitetshensyn og økonomi burde alt legges til Andenes.

– Da vil man få et stort kompetansemiljø her, og effektiv drift. Men det er vanskelig å få til. Forslaget fra Krf med to lokasjoner, er noe jeg også har sans for. Jeg tror at å ha to lokasjoner, når man skal drifte helse- og omsorg i framtida vil være belastende nok for kommuneøkonomien. For enten vi vil eller ikke må vi også tenke økonomi, sa Eliassen.

– Dette med brannberedskap er også sentralt for meg i forhold til forslaget til Krf. Det er viktig for meg å få vite - hva medfører det beredskapsmessig, om sykehjemmet skal bygges på Dverberg, sa Eliassen - som gjentok at hun mente satsinga burde samles på to lokasjoner.

Sveinung Ellingsen (Ap) slo fast at det uansett utfall går mot nytt sykehjem og nye omsorgsboliger.

– Det er positivt og viktig! Prosjektgruppa tilrår bygging av nytt sykehjem på Andenes, og i tillegg omsorgsboliger på Andenes og Dverberg. Det vil sikre gode, effektive og robuste fagmiljø. Rådmannens forslag bygger på dette. Det er faglig sett et veldig godt forslag, og det er også økonomisk et godt forslag.

– Men dette er ikke bare fag og økonomi. Det er også politikk. Ei bygd er i ferd med å miste den største arbeidsplassen sin. Det forstår jeg. Samtidig er jeg er Andenes-kar. Jeg blir kontaktet av andenesfolk som er bekymret. I 2016 flyttet 70 personer, og i et stortingsvedtak er det vedtatt å legge ned 300 arbeidsplasser på Andenes.

– I kjølvannet av dette er det flere som allerede har flyttet, andre er i ferd med å gjøre det, og flere teller på knappene. Disse flytter ikke til verken Åse eller Dverberg. Skal Andøy overleve trenger vi et sterkt kommunesenter. For å beholde et sterkt kommunesenter trenger vi arbeidsplasser på Andenes. Men dette er politikk.

– Det som jeg er opptatt av er at behovene til folket på Andenes også må ivaretas. Det kan løses ved at det bygges sykehjemsplasser og omsorgsboliger på Andenes, samt at det etableres dagplasser på Kiiljordheimen, sa Ellingsen.

Robert Svendsen MDG tok til orde for et todelt sykehjemstilbud.

– Vedtaket skal sikre gode helsetjenester til de som trenger det. Beslutninga betyr mye for drift og organisering av tjenestetilbudet. Ser vi for oss et selvstendig Andøy også på sikt, har vi ansvar for å tørre å prioritere. Vi ønsker å samle tjenestene i to sterke tettsteder. Andenes og Risøyhamn. Vi mener det er til det beste for innbyggerne i Andøy, sa Svendsen - som fremmet utsettelsesforslag for å få dette utredet.

Utsettelsesforslaget ble avvist. Debatten nærmer seg slutten - og det er varslet gruppemøter i forkant av votering i saken.