- På bakgrunn av siste dagers ras sør for "Bleikstunnelen" i Andøy kommune og vurderinger etterpå, er det etter politiets vurdering påkrevd å nedlegge ferdselsforbud i området, skriver politiet i en pressemelding.

- Livsfare

Videre sier politiet at de anser at det kan utgjøre livsfare å oppholde seg i området før det er vurdert sikkert eller gjort tilstrekkelige tiltak.

- Det har i løpet av dagen vært flere personer inne på området og flere har allerede blitt bortvist av politiet, heter det i pressemeldingen.

Kan straffes

- Av den grunn nedlegger politimesteren i Midtre Hålogaland politidistrikt ferdselsforbud på fylkesvei 976 i Andøy kommune på strekningen sperrebom Bleik til sperrebom Oksebåsen, samt på eller ved vei fra nordsiden av tunnelen til avkjøring ved Bleik kirkegård.

Ferdselsforbudet er gitt med hjemmel i politiloven § 7.

Ordlyden i paragrafen er som følger:

Politiet kan i slike tilfeller blant annet regulere ferdselen, forby opphold i bestemte områder, visitere person eller kjøretøy, uskadeliggjøre eller ta farlige gjenstander i forvaring, avvise, bortvise, fjerne eller anholde personer, påby virksomhet stanset eller endret, ta seg inn på privat eiendom eller område eller påby områder evakuert.

Unnlater noen å etterkomme pålegg gitt i medhold av første ledd, kan politiet for den ansvarliges regning sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelsen volder skade eller utsetter allmennheten for fare.

Vanlig reaksjon på en slik overtredelse vil i praksis si at det blir utstedt et forelegg på rundt 3.000 kroner.

Forbudet inntrer med øyeblikkelig virkning og varer fram til kunngjøring om oppheving.

Se videoen fra raset her