– Frp sa tidlig at de ville støtte Høyre og meg som ordfører, og at de ikke hadde en egen ordførerkandidat. Det samarbeidet var på en måte allerede etablert. Maroun Abou Zeid skal ta over som varaordfører i oktober, sier den påtroppende ordføreren Grete Ellingsen.

Høyre (H) gjorde et brakvalg, og det ble tidlig klart at de hadde et flertall sammen med Fremskrittspartiet (Frp). Sent torsdag kveld kom samarbeidsavtalen på plass, hvor også Senterpartiet (Sp) er med.

– Vi sa at uansett valgresultat ønsket vi å søke breiest mulig politisk grunnlag. Derfor gikk vi ut til de partiene som vi visste var blokkuavhengig, som resulterte i at vi har inngått en samarbeidsavtale med Frp og Sp, fortsetter hun.

– Dette er viktige områder for de tre partiene

Samarbeidsavtalen som inngått mellom partiene består av syv punkter som de nå forplikter seg til å jobbe med i den kommende perioden.

– Vi er veldig glade for at vi har fått til avtalen, og selv om den er avgrenset for noen områder, er dette viktige områder for de tre partiene, sier Ellingsen.

Selv om det er disse punktene de skal jobben sammen med, understreker Ellingsen at det vil jobbes med ting utover avtalen også:

– Det ligger mange ting utenom dette også, og alt vi har snakket om i valgkampperioden skal vi ha med. Vi skal selvfølgelig prøve å få mest mulig til når vi sitter i en posisjon hvor vi kan gjøre noe.

De syv punktene som er med i avtalen, samt noen av målene de har for perioden:

Redusere utenforskap – barn og unge

• lage en plan som viser konkrete tiltak for å få ned det store antallet ungdomsskoleelever med unormalt høyt skolefravær,

• ta initiativ overfor fylkeskommunen/VGS for en felles plan og tiltak for å redusere frafallet i VGSløpet

• sikre at antallet unge mennesker (17-23 år) som er tilknyttet NAV og ikke er i utdanningsløp eller i arbeidssøking reduseres

• beholde Holmstad, Maurnes, Strand, Sigerfjord, Lamarka og Sortland som barneskoler

• fortsette med gratis sommerskole. Utrede gratis skyss til de som ønsker det. Utrede sommeråpent SFO.

• sikre oppdatert og tilgjengelig oversikt over ledige barnehageplasser i hele kommunen.

• bygge boliger for mennesker med behov for tilrettelegging

• etablere et kommunalt forsterket tilbud innen psykisk helse for barn og unge.

• gjeninnføre åpen hall.

Åpenhet og inkludering

• sikre at styremøter i kommunale foretak bekjentgjøres og strømmes.

• sikre at møtene avholdes på et sted som er tilrettelagte for at publikum kan komme og se på og sakspapirer/protokoller legges ut i offentlig tilgjengelig portal.

• redusere antall lukkede møter til et minimum.

• gjennom arbeidet i ADMU fortløpende samarbeide med organisasjonene om best mulig personalpolitikk i kommunen.

• Sikre tiltak for å styrke trivsel, motivasjon og muligheter for egenutvikling på arbeidsplassen. Dette er svært viktig blant annet for å beholde og rekruttere nye ansatte, samt redusere sykefraværet.

Attraktiv miljøprofil

• jobbe for at veier, sentrum, parker, strender og stier holdes rene for søppel/avfall og at Vesterålen og Sortland som reiselivsdestinasjon kjennetegnes ved at vi tar godt vare på den fantastiske naturen vi har rundt oss.

• fase ut bruk av plast og granulat ved lekeplasser og idrettsanlegg, samt løfte opp i Vesterålsrådet at regionen skal jobbe for å bekjempe utslipp av mikroplast i havet.

• prioritere rensing av urenset kloakk i sjøen

• sikre at dyrka og dyrkbar mark brukes til matproduksjon. I dette inngår en kartlegging av jordsmonnet inkludert myrområder som kan bli fremtidig dyrka mark.

• se nærmere på hvilke virkemidler som kan tas i bruk av kommunen for å stimulere til at jord som ligger inaktiv/ikke høstes blir aktiv igjen.

• jobbe for å få på plass et nydyrkingsfond som kan stimulere til flere nydyrkingsprosjekter.

Raskere saksbehandling

• ha en positiv og imøtekommende innstilling og yte god service for alle som vil bygge, dele eller etablere noe innenfor rammene av gjeldende planverk

• være tilgjengelig for publikum

• vurdere å utforme serviceerklæringer og garantier for rask saksbehandling

• skal prioritere saksbehandling av tiltak i regi av frivilligheten

• kutte gebyrer for saksbehandling tilknyttet frivilligheten

Næring og samfunnsutvikling

• sørge for gode rammevilkår som gjør det lett og attraktivt å etablere og drive næring

• samarbeide med lokalt næringsliv og NAV om å vise frem et aktivt og attraktivt arbeidsmarked som gir muligheter for alle

• legge til rette for gründervirksomheter og støtte opp om entreprenørskap.

• ha et aktivt eierskap i Vesterålskraft og sikre at selskapet kan gjennomføre de nødvendige investeringer i infrastruktur i årene som kommer. Målsetning om å opprettholde lokal kommunal kontroll og eierskap med selskapet.

• forsvare fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser i kommunen mot sentralisering, og samtidig gjøre kommunen attraktiv for flytting av slike arbeidsplasser til vår kommune. Arbeidet må starte med at Sortland kommune utarbeider en fullstendig oversikt over fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser i kommunen.

• prioritere å få gjennomført nødvendige avklaringer for mulighetene for realisering av nytt havneavsnitt i tråd med vedtatt samfunnsplan.

• jobbe for at de ulike studietilbudene styrkes og utvikles og spesielt at det skal sikres videre utvikling ved Kleiva naturbruksskole.

• utrede om Sortland kommune skal opprette et kommunalt foretak som har som formål å eie, erverve, utvikle og selge eiendommer/utbyggingsområder.

Samferdsel

• jobbe for at det realiseres gang og sykkelvei på riksvei 85 fra Sortland over brua og til Sigerfjord.

• jobbe for at Sortland kommune i tett dialog med Nordland fylkeskommune som veieier og Statens Vegvesen er med på raskest mulig å trafikksikre alle fylkesveier som også er skoleveier for barn og unge.

• fortsette opprustningen av kommunale veier

• gjennomføre sammenknytning av Bjørklundveien og Vesterveien

• fullføre Sortlands kyststi

Eiendomsskatt

Dagens bunnfradrag opprettholdes. Ytterligere reduksjon i eiendomsskatt skjer fortrinnsvis ved økning i bunnfradraget.