For to uker si­den ble det kjent at Kje­til Paul­sen, som har job­bet iher­dig for å hol­de Sort­land sent­rum rent i 20 år, skal få en egen bronsesta­tue på tor­get. Det er ko­mi­te­en «La oss hed­re Kje­til Paul­sen» som har tatt ini­tia­ti­vet til pro­sjek­tet.

Sta­tu­en skal fi­nan­si­e­res med do­na­sjo­ner fra be­drif­ter og pri­vat­per­so­ner. En rekke sortlandsbedrifter har alt donert penger til statuen. De aller første privatdonasjonene begynner også å tikke inn. Først ut var den utflytta sortlandsmannen In­gar Madsen, som har bodd i Hofors i Sve­ri­ge de sis­te 40 åra.

Les også: Kjetil blir hedret med statue

– Den van­li­ge mann

Madsen føl­ger fort­satt med på hva som fore­går i hjem­by­en og lot seg umid­del­bart fen­ge av pro­sjek­tet om å rei­se en sta­tue av Paul­sen.

– Jeg kjen­ner han ikke per­son­lig. Men da jeg les­te om sa­ken, tenk­te jeg at det­te må være en god måte å hed­re den van­li­ge mann på. Jeg be­stem­te meg der­for for å do­ne­re en sum. Det er vik­tig at det kom­mer noe som sym­bo­li­se­rer fol­ket, sier Madsen på te­le­fon fra Sve­ri­ge.

Det er ikke så ofte han fre­kven­te­rer hjem­trak­te­ne, men han ser ikke bort fra at han et­ter hvert tar tu­ren til Sort­land for å ta sta­tu­en nær­me­re i øye­syn når den er av­du­ket.

– Det er ikke umu­lig at jeg gjør det, slår Ing­ar Madsen fast.

Les også: Kjetil møtte kunstneren som skal lage statue av ham.

– Gle­de­lig

Ken Rune Hansen i ko­mi­te­en «La oss hed­re Kje­til Paul­sen» sy­nes det er gle­de­lig at det før­s­te pri­va­te bi­dra­get har kom­met inn.

– Inn­tryk­ket er at folk øns­ker sta­tue av Kje­til på tor­get, og nå hå­per vi at flest mu­lig vil være med å bi­dra. Det var ar­tig at det var en ut­flyt­tet sort­len­ding, nå bo­satt i Sve­ri­ge, som sto for den før­s­te do­na­sjo­nen.

Det sier jo noe om at man ikke er nødt å bo her nå for å være med. Og så sier det nok noe om at hjer­tet til en sort­len­ding ban­ker for byen selv om man flyt­ter her­fra, slår Ken Rune Hansen fast.

– Mye ar­beid

Det er øksneskunstneren Anne-Kirs­ti Thoralfdotter Lind som skal lage sta­tu­en av Kje­til Paul­sen. For­ri­ge fre­dag møt­tes kunst­ner og ob­jekt for før­s­te gang, på Kul­tur­fa­brik­ken. Thoralfdotter gle­der seg til å gå i gang med pro­sjek­tet, men un­der­stre­ker at det kom­mer til å bli mye jobb.

– Jeg må gi hund­re pro­sent av meg selv slik at hele sta­tu­en blir så au­ten­tisk som mu­lig. Det er vik­tig at jeg gjen­ska­per ham slik han er, og ikke la­ger en ka­ri­ka­tur, har hun tid­li­ge­re ut­talt til VOL.

Les også: Se Kjetil Paulsen på VG-tv

– Litt mye styr

Sta­tu­en skal vise Paul­sen mens han pluk­ker opp et pa­pir med kly­pa. På pa­pi­ret skal det stå noen ord om for­søp­ling. Ho­ved­per­so­nen selv sy­nes det er vold­somt at han skal stå mo­dell for en sta­tue, men gle­der seg sam­ti­dig til å se re­sul­ta­tet.

– Det er litt mye styr, men jeg sy­nes ikke det er noe skum­melt og gle­der meg til å se sta­tu­en når den er fer­dig, slår Kje­til Paul­sen fast.

Sta­tu­en blir av­du­ket 24. sep­tem­ber nes­te år.