Der var det enighet om å understreke viktigheten av at fiskerihavnprosjektet på Andenes skal få startbevilgning neste år.

Andøyordfører Jonni Solsvik la frem et endringsforslag der han blant annet ønsket å understreke dette.

– Vi er selvfølgelig tilfreds med at fiskerihavnprosjektet er fulgt opp - i den forstand at det er ett av to fiskerihavnprosjekter inne i første del av NTP-perioden. Men - det foreslås ikke startbevilgning før i 2022.

– Det bør endres, for dette prosjektet er avgjørende for positiv utvikling og verdiskapning i regionen vår. Kystverkets planer for fremdrift rammes dramatisk, og alt tilsier at vi bør få en startbevilgning i 2018, sa Solsvik - som også vektla viktigheten av øvrig samferdselssatsing.

– Vi trenger infrastruktursatsing blant annet på veinettet i regionen. Jeg har understreket at dette behovet vil øke ytterligere med de store etableringene innen sjømatsektoren, blant annet på Nordlaks og Holmen - som øker tungtrafikken.

Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik syntes endringsforslagene var gode.

– Dette er veldig bra. Her understreker vi tydeligere hva vi vil satse på, sa hun.

Øksnesordfører Karianne Bråthen var enig, og synes man burde nevne flere av de store satsingene i regionen.

Det er naturlig å også nevne Primex-etableringa. Det skjer mye, andre prosjekter burde kanskje også dras frem.

– Jeg har lyst til å nevne en ting som vi har hatt oppe i kommunestyret, men som jeg ikke fikk tid til å melde skriftlig. Vi har løftet dette med Nasjonal turistvei, og ønsker at veien til Nyksund skal få en slik status. Kan Regionrådet uttale noe om det, hadde det vært fint, sa Bråthen.

Lødingen-ordfører Atle Andersen ville ha trykk på Hålogalandsveien også.

– Prosjektet på Andenes bør komme igang tidligere, slik Jonni understreker. I 2022 vil kostnadene ha økt. Så det er bra for samfunnsøkonomien på flere måter om dette framskyndes, sa Andersen.

– Det samme gjelder Hålogalandsveien - jeg er skuffet over at anleggsstart ikke er før i 2021, sa han.

Sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo påpekte at det også er viktig å se på Hurtigrutene.

– De er viktige for regionen, og den nye anbudsstrukturen må vi være våkne på.  Men vi må sette oss inn i konsekvensene før vi gjør utspill, og seilingsleia for skipene er viktig. Her er Risøyrenna særdeles viktig i NTP-sammenheng, påpekte Bjørkmo.

Det var regionrådsleder Siv Dagny Aasvik fra Hadsel enig i.

– Vi må også sette oss inn i hvordan kravene er utformet, og gjøre en skikkelig jobb med denne viktige saken, tilføyde hun.

Uttalelsen med endringsforslaget fremmet av Jonni Solsvik ble enstemmig vedtatt.