- Fisken tilhører fellesskapet og skal ikke privatiseres. Dette var noe av det viktigste for Nordland KrF og meg, sier Tore Christiansen som er delegat for Øksnes KrF.

I landsmøtevedtaket heter det at fisken i havet er en fornybar ressurs som tilhører fellesskapet, og skal ikke privatiseres, men komme fellesskapet til gode.

«KrF vil styrke kystsamfunnene gjennom å legge til rette forsøkt verdiskapning og mer bearbeiding langs hele kysten. KrF ønsker at det skal landes mer fisk av god kvalitet langs kysten vår. Et langsiktig bærekraftig forvaltningsperspektiv må ligg til grunn for fiskeri- og havbrukspolitikken. Fiskeripolitikken skal legge til rette for lønnsom drift på land og på hav, i kystflåte og havgående flåte. Deltakerloven og fiskesalgslagsloven skal ligge fast.»

Pliktsystemet

- Også i dagsaktuelle spørsmål om pliktsystemet og framtidig kvotesystem fikk vi full tilslutning, sier Christiansen og sikter til følgende vedtak.

«Tilbudsplikten har ikke fungert etter hensikten på lang tid. Politiske vedtak har undergravd dagens system som grunnlag for lokale arbeidsplasser og gjort at industrien sliter med tilgang på råstoff som er egnet til å produsere varer av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. KrF vil likevel ikke endre pliktsystemet nå. Dette må ses i sammenheng med resten av kvotesystemet.»

- Større aspekter

- Partiet mener en utsettelse av saken om pliktene til man også får saken om kvoter gir bedre muligheter til å se på et større spekter av tiltak enn det regjeringen har foreslått, sier Christiansen.

«Eventuelle endringer i pliktsystemet for torsketrål må bygge på at disse kvoterettighetene skal sikre råstoff av høy kvalitet til landindustrien, slik intensjonen opprinnelig var. De lokalsamfunn som blir berørt av eventuelle endringer i pliktsystemet må tilgodeses spesielt, for eksempel gjennom en kvotebank som sikrer at råstoff leveres i de berørte kommunene. Det må også gis en rettferdig økonomisk kompensasjon til de berørte kystsamfunnene.».

- Jeg er derfor glad for at landsmøtet har sagt at kvotene skal forvaltes slik at den opprinnelige hensikten blir ivaretatt. For min del er det i og for seg opp til trålerne om de vil fiske og levere dette selv eller overlate kvotene til andre