Det melder politiet i Nordland i en pressemelding torsdag.

Fra 2022 til 2023 økte antall anmeldte saker fra 10.051 til 10.678. Saker om seksuallovbrudd økte med hele 44 prosent, og ifølge politimester Heidi Kløkstad er dette feltet i stor grad årsaken til økningen i antall anmeldelser.

– Økningen innenfor seksuallovbrudd kan i stor grad forklares med en omfattende overgrepssak som etterforskes i politidistriktet, hvor det i desember 2023 var over 250 fornærmede, forklarer Kløkstad.

Nordland politidistrikt har barn og unge som utsettes for seksuelle overgrep som et prioritert område.

– Vi har de siste årene jobbet målrettet med å avdekke saker hvor barn utsettes for seksuelle overgrep på internett. Etter at vi etablerte et eget dedikert team i 2020 har antall saker økt vesentlig, og den omfattende overgrepssaken som nå etterforskes ble avdekket av dette teamet, forklarer Kløkstad.

Bekymret

Det politidistriktet er mest bekymret for er knyttet opp mot barn og unge, og den negative utvillingen i saker med ungdomskriminalitet. Saker der ungdom var involvert økte fra 493 saker i 2022 til 642 saker i 2023.

Kløkstad sier at hvis man ser tallene over flere år er ikke økningen like stor, men at det særlig er saker med vold og narkotika som øker.

– Voldssakene har økt med 71 prosent sammenlignet med 2022 og det er det høyest antall voldssaker politidistriktet har hatt de siste fem årene. Denne utviklingen er bekymringsfull og politidistriktet vil jobbe målrettet med dette i 2024, sier hun.

Politimesteren understreker at selv om politiet retter sin innsats mot ungdom, så kan ikke politiet alene løse utfordringene. Ungdomsforebyggende arbeid forutsetter tverrfaglige tiltak.

– Svært mange av disse ungdommen har sammensatte utfordringer og bakenforliggende årsaker som krever at de involverte kreftene rundt ungdommene som kommune, helse, hjem og politiet jobber sammen for å finne løsninger tilpasset den enkeltes utfordringer, avslutter Kløkstad.