Fredag møtes arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd. En av sakene som skal behandles er opprettelsen av ei 50 prosent stilling som fagkonsulent helse og omsorg tilknyttet RKK (Regional kompetansekontor) for Vesterålen og Lødingen.

Helsekompetanse

Bakgrunnen for saken er et ønske om å styrke helsekompetansen i kommunene i regionen, både med tanke på at det blir flere eldre og demente og at det satses på tjenesteutvikling i kommunene innenfor rus og psykiatri.

Kurs innen helsesektoren står i dag for rundt halvparten av aktiviteten til RKK. Det er flere årsaker til det. Det pekes blant annet på at det er blitt mer krevende å arrangere kurs innenfor oppvekstsektoren, og at det her satses mer på utdanning som gir studiepoeng. I helsesektoren er det litt annerledes.

– Helse- og omsorgssektoren har en rekke faglige ordninger og en sterk kultur for faglig oppdatering, der studiepoeng er av mindre betydning enn teknisk relevans og fagutvikling, heter det i saksframlegget.

Sparer penger

Stillingen skal være selvfinansierende gjennom tilskudd RKK får fra staten og kursavgifter. I tillegg regner man med å spare penger for kommunene.

– Dagskurs på Gardermoen koster rundt kr. 10.000.- +++ per deltaker i

kursavgift, reise og opphold. De samme kursene, som oftest med de samme foreleserne, kjører RKK i Vesterålen til en kursavgift på mellom 300 – 1.500 kr per deltaker. Vi når også langt flere ansatte i flere faser av deres livssituasjon når tilbudet er i regionen, heter det i saksframlegget.

Fra to til 2,5

Dersom arbeidsutvalget vedtar å opprette stillingen, betyr at bemanningen ved RKK-kontoret på Myre økes fra to til 2,5 stillinger.

– I tillegg har vi en prosjektstilling tilknyttet «Ungdomsskole i utvikling», sier Roar Sivertsen, som er sekretariatsleder i Vesterålen regionråd.