Målet med omleggingen er å oppnå en bedre trafikkløsning, også ved å øke vegbredden og etablere fortau, der slik ikke finnes.

Vegforbindelsen vil bli en skoleveg og valg av løsninger for å ivareta trafikksikkerheten for barn og unge må vies ekstra stor oppmerksomhet, skriver Statens vegvesen.

Gårdshaug påvist

I området er det tidligere påvist en gårdshaug og en automatisk fredet kokegrop, datert fra den yngre jernalder.

I høringsuttalelsen fra fylkeskommunens minnefaglige avdeling heter det at kommunen oppfordres til å lage en hensynssone angående kulturmiljø for et større areal enn selve gårdshaugen og kokegroplokaliteten, dette for å sikre kulturminnene mot tiltak som kan svekke bevaringshensynene.

Avventer

Fylkeskommunen vil avvente endelig planforslag for å ta stilling til om det er behov for ytterligere arkeologisk befaring på stedet, før endelig uttalelse gis.