Norges Fiskarlag har sendt inn sitt høringssvar til Fiskeridirektoratet om «kysttorskvern og havdeling i fisket etter torsk nord for 62°N - Del II.»

I Innspillet framholder Fiskarlaget at det er viktig å redusere fiskepresset på kysttorsk, men at det er knyttet stor usikkerhet til hvor treffsikre de ulike forslagene i høringsnotatet er for å oppnå denne målsettingen.

Fiskarlaget anbefaler derfor at man i første omgang tester ut få tiltak før man iverksetter omfattende inngrep som går direkte inn i de ulike flåtegruppernes driftsmønster.

Vil teste ut tiltak

Fiskarlaget støtter beskyttelse av de viktigste kysttorskområdene, innføring av en garnbegrensning på 100 garn innenfor fjordlinjene i området nord for 67°N, og begrensning av fritids- og turistfiske etter torsk i sårbare kysttorskområder.

Men de støtter ikke forslagene om økt maskevidde i garn, økt minstemål innenfor 4 nautiske mil og utvidelse av påbud om kvadratmasker i snurrevadnøtene.

Fiskarlaget foreslår i stedet at det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av forskning, forvaltning og næring som sammen kan peke ut noen områder som får strengere vern. De mener det også må vurderes hva slags regulering som kan være hensiktsmessig for slike områder, og hvor strengt vernetiltakene skal utformes.

Justeringer underveis

Fiskarlaget mener det er viktig å evaluere tiltakene som blir iverksatt etter kort tid og med muligheter for å gjøre justeringer underveis.