Kommunestyret i Bø vedtok i 2015 å etablere et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente i kommunen, et tilbud som senest skal være på plass i 2019.

Skal opprettes ved Bøheimen

En arbeidsgruppe ble opprettet i forbindelse med vedtaket, og gruppa konkluderte med at tilbudet skulle opprettes på, eller i umiddelbar nærhet av, Bøheimen bo- og behandlingssenter på Straumsjøen.

Teknisk etat utarbeidet så et skisseprosjekt, som tar utgangspunkt i å benytte mest mulig av de eksisterende lokalene ved Bøheimen.

Forslaget inneholder et aktivitetsrom med kjøkken, stellerom med dusj og handicaptoalett, lager, bøttekott og gang.

Aktivitetsrommet og stellerommet er tenkt å få plass i et nytt tilbygg, mens øvrige rom brukes i eksisterende bygningsmasse.

SKISSEFORSLAGET: Her foreslår teknisk etat i Bø kommune at dagaktivitetstilbudet til hjemmeboende demente skal ligge. Det gule arealet er et tilbygg, mens de grønne arealene allerede er i bruk på Bøheimen. Skisse: Bø kommune

Mister vindu

Tilbudet er tilpasset til seks personer, men kan økes til åtte uten å måtte utvide de foreslåtte arealene, ifølge administrasjonen.

Det er imidlertid én ulempe ved forslaget til ombygging: Vinduet i kantina forsvinner.

Administrasjonen ønsker delvis å kompensere dette med bedre belysning, og ved å fjerne en vegg i kantina, noe som skal gi en bedre romfølelse.

Estimert til 2,7 millioner kroner

Arbeidsgruppa sluttet seg enstemmig til teknisk etats forslag, som skal opp i kommunestyret 5. oktober.

Kostnadene for prosjektet, som skal inn i økonomiplanen for 2018-2021, er estimert til 2,7 millioner kroner.