- Jervebestanden i fylket de siste årene har vært større enn bestandsmålet. Det er ikke usannsynlig at det var 15 jerveynglinger i Nordland i fjor. Da er bestanden 50 prosent høyere enn bestandsmålet på 10 jerveynglinger. For å redusere tap av sau og tamrein svært viktig å ta ut flere jerver nå. Om lag 100 jerver i Nordland er for mange for beitenæringa. For å lykkes med uttak er det viktig at det prioriteres nok ressurser så snart det er egnede spor- og værforhold, sier Siv Mossleth (Sp), leder i Rovviltnemda.

16 dyr

Vinterens kvote for lisensfelling på jerv i Nordland var på 16 dyr, men bare 7 jerver ble felt. Rovviltnemnda er kjent med at Miljødirektoratet er innstilt på å prioritere uttak i Vefsn (Vesterfjella/Hundåla), på kysten av Meløy og Gildeskål og i vestlige deler av Saltdal. Nemnda støtter direktoratets vurdering om at det er riktig å gjennomføre ekstraordinære uttak i disse områdene.

Tap av sau

Nemda vil videre påpeke at det er betydelige tap av sau og tamrein til jerv i flere andre områder i Nordland, hvor man gjennom lisensfelling ikke har lyktes med å regulere bestanden godt nok. Derfor ønsker nemda ytterlige uttak av jerv i Nordland.