Det ble en lang behandling av Helse Nords styre rundt hvorvidt en sykehusplan skal sendes på høring. Under behandlingen kom det fram at seks av ti medlemmer ønsket å dele opp planen og kun sende deler ut på høring.

Styreleder Renate Larsen frarådet sterkt å dele opp planen og ba om at hele planen sendes ut nå. Forslagene til endring i sykehusplanen var blant annet:

  • Å fjerne akuttkirurgien ved sykehusene i Lofoten og Narvik

  • Å avvikle DPS døgnenhet med åtte sengeplasser i Vesterålen og at tjenesten styrkes i Salten

Da styret startet behandlingen kom det raskt fram at majoriteten av styremedlemmene ikke ønsket å sende planen ut på høring nå.

– For dårlig utredet og manglende medvirkning, var noen av argumentene for ikke å sende den ut nå.

Økt aktivitet i Vesterålen

I Vesterålen anbefales akuttsykehus som i dag med økt aktivitet innen kirurgi, ortopedi og fødselshjelp og kvinnesykdommer og fødeavdeling videreføres, lå det i anbefalingen fra administrerende direktør.

Noen av argumentene for å ta klare grep og få planen ut på høring nå, var fra administrerende direktør blant annet at i 2025 må hver 4. elev fra ungdomsskolen studere helse- og sosialfag for å få tilstrekkelig antall hender i omsorgssektoren. I 2035 må hver 3. elev studere helsefag, påpekte Lind.

Store røde tall i budsjettene var også argumenter for en omstrukturering.

Regionalt brukerutvalg mente en høringsrunde er viktig for at så mange som mulig skal få anledning til uttale seg rundt det forslaget som administrerende direktør kom med.

For mange mangler

Konserntillitsvalgte mente at det er for mange mangler i planen til at de kan stille seg bak forslaget.

Styremedlem Svenn Are Jenssen viste til at det er et reelt behov for omstilling i helseforetaket og det må en kraftinnsats for å få skuta på rett kjøl. Han mente samtidig at forslagene som lå på bordet, og da spesielt risiko- og sårbarhetsanalysene, ikke var tilstrekkelig utredet. Han fremmet forslag om å kun sende deler av utredningen på høring.

Til slutt valgte administrerende direktør å trekke forslaget og tar med det saken tilbake til administrasjonen for ytterligere utredninger. Styret i Helse Nord får med det saken tilbake før den kan gå ut på høring.

Her kan du lese hele saksframlegget med administrerende direktørs anbefalinger.