Samtidig som kommunen vedtok å bygge gang- og sykkelvei på strekningen, vedtok Fylkestinget, etter initiativ fra fylkesråd for samferdsel, Willfred Nordlund, å bygge ny bru over Storelva, samt omlegge fylkesveien i området.

Hovedformålet er å rette ut kurvaturen og lage ny bru der gang - og sykkelveien blir en integrert del av brua, adskilt med gjerde. Siden høringsfristen gikk ut har SVV jobbet med å lage et planforslag som kunne aksepteres av fylkesmannen, NVE og Øksnes kommune.

Teknisk etat behandler saken på sitt møte denne uken.

I saksfremlegget heter det at kommunens administrasjon mener at SVV har gjort grundige vurderinger og undersøkelser av området for å finne den beste løsningen for selve bruen og hvordan ihensynta elvemuslingene.

Samt sjekket grunnforholdene for å finne ut av hva som egner seg av selve utformningen at veiarbeidet som skal gjøres i området. Slik administrasjonen har fått meddelt har SVV vært i kontakt med grunneiere for å sikre at de vet hva som skjer og forhåpentligvis resultatene av arbeidet.

Administrasjonen mener at planen er godt laget og tar for seg de viktige momentene i denne planen. Administrasjonen stiller seg også bak konklusjonen SVV har for å hensynta elvemuslingene ved å kappe røret så langt mulig man kan og legge stein over for å dekke kantene.