– Arbeidssituasjonen for legene i Øksnes er krevende.

Det sier både ordfører Karianne Bråthen og konstituert rådmann Elise Gustavsen til VOL fredag.

Forumet som behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, partssammensatt utvalg, skal møtes i neste uke. Da er legesituasjonen oppført som orienteringssak. Dette etter krav fra flere politikere om at de vil orientereres om saken.

– Vi kan ikke forholde oss passive i denne situasjonen. Vi må gripe fatt i utfordringene og få gjort noe som sikrer at innbyggerne i Øksnes får et fortsatt tilfredsstillende tilbud, skrev ØTLs Jørn Martinussen i en eport til ordføreren denne uken, med krav om at saken ble satt opp på dagsorden.

Stort arbeidspress

Øksnes har seks leger. Én av legene er langtidssykemeldt. I tillegg har lege Tamas Illes sagt opp. Stillingen hans har vært utlyst, og personen som ble tilbudt legehjemmelen har takket nei.

Illes kone er også lege i Øksnes, noe som gjør at man risikerer at to leger forsvinner ut av kommunen, dersom det blir aktuelt for familien å flytte.

Ifølge rådmannen handler saken om arbeidspress på legene, hvor forhold ved legekontoret påvirker arbeidsbetingelsene.

– Dette handler om legenes totale arbeidsbelastning. På grunn av omstendighetene ved kontoret er det stort arbeidspress i forbindelse med vakter og helger. Dette har gjort arbeidssituasjonen krevende, forklarer rådmann Elise Gustavsen til VOL.

Ønsker å beholde legene

Fem av kommunens seks leger har driftshjemler. Det vil si at de ikke er kommunalt ansatte, men driver egen praksis.

Ordfører Karianne Bråthen sier at det er krevende å få ansatt nye leger. Hun ønsker derfor å finne en løsning i samarbeid med legene. Kommunen er i gang med drøftinger, hvor målet er å få de to legene som står i fare for å flytte ut av kommunen, til å bli.

Håndteres

Ordføreren sier til VOL at de som trenger legetime, får legetime. Det er kanskje litt mer venting enn tidligere.

– Opplever du situasjonen for legene som dramatisk?

– Nei, men den er utfordrende.