Kostnadssprekken har kommet for en dag etter at Bård Ludvig Thorheim (H) i midten av august stilte et skriftlig spørsmål til statsråden i Stortinget:

– Når vil regjeringen ta en beslutning og sikre et fullverdig test- og øvingssenter for beredskap mot akutt forurensing på Fiskebøl i Vesterålen?

Han begrunnet spørsmålet med Nærings- og fiskeridepartementets bestilling av en ny vurdering knyttet til planene om test- og øvingssenter på Fiskebøl. Det gikk ut på at et anlegg på Fiskebøl alternativt kunne nedskaleres eller flyttes til Horten ved Oslofjorden, slik Thorheim sier det i begrunnelsen til sitt spørsmål.

Torsdag kom svaret på Thorheim sitt spørsmål. Der påpeker Skjæran at kostnadsanslagene nå er mer enn 30 prosent høyere enn i de første beregningene som Kystverket og daværende Senter for oljevern og marint miljø leverte høsten 2020.

– Jeg understreker at regjeringen er opptatt av å sikre en god oljevernberedskap i hele landet og legge til rette for å etablere fasiliteter for å videreutvikle beredskapsutstyr som er tilpasset arktiske områder. Dette må imidlertid gjøres på en økonomisk forsvarlig måte.

Samtidig poengtere han at det i tiden man er inne i er svært viktig å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Kystverket ble derfor gitt et tilleggsoppdrag for å vurdere muligheter for å holde kostnadene nede i dette prosjektet, slik alle underliggende etater har blitt bedt om å gjøre for kostnadskrevende prosjekter.

– Registrerer stort engasjement

Bortsett fra en kostnadssprekk på over 30 prosent, er alt dette forhold som Skjæran har uttalt tidligere. Han opplyser også at Kystverket før sommeren leverte en vurdering av en trinnvis utbygging og nedskalerte løsninger av en etablering på Fiskebøl, samt oppdaterte kostnadsanslag for utbygging av Kystverkets testfasiliteter i Horten.

– Vurderingen gjennomgås nå i departementet. Jeg har stor forståelse for ønsket om å komme i gang med å etablere test- og øvingsfasiliteter på Fiskebøl, og registrerer at det er et stort engasjement i saken fra en rekke aktører i regionen. Jeg ønsker også en rask avklaring i saken, og jeg vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte så snart vurderingen er sluttført, sier Skjæran i sitt svar til Thorheim.