I 2011 behandlet kontrollutvalget i Andøy en sak om viltforvaltningen. Bakgrunnen var at Andøy kjøpte viltforvaltning av Sortland kommune. I en sak som ble behandlet 1. juli 2011, kom det frem påstander om at reglene for behandling av viltkjøtt er klare. Kjøttet fra viltet skal ifølge notatet, dersom det ikke er betydelig skadet, tas vare på og godkjennes av veterinær. Kjøttet kan så selges til redusert pris, eller kommunen kan beholde det og bruke det som mat til beboere i kommunale instutisjoner. Blir kjøttet solgt, går oppgjøret inn på viltfondet, som igjen skal lønne jegerne.

Videre kommer det frem at jegerne som utfører oppdrag for kommunen ikke får lønn fra viltfondet, men beholdet kjøttet selv som betaling. Det kommer også frem at de ikke er forsikret og ikke får feriepenger.

Det var i 2013 Sortland kommune som utførte denne jobben for Andøy kommune. Påstanden fra Andøy kommune var:

  • At Sortland brukte personer som ikke fikk lønn, feriepenger eller var forsikret.

  • Betalingen til personene kommunen brukte ble gjort i form av at de fikk beholde viltet de skjøt.

  • At kommunen ikke hadde oversikt over hvor stort omfanget var.

Skrev brev

I februar 2013 gikk det et brev fra Andøy kommune til Sortland kommune. Her skrev landbrukssjef Astrid Gabrielsen at kommunen hadde sett at viltforvaltningen i Sortland, en tjeneste kommunen kjøpte fra dem, ikke var tilfredsstillende.

«Vi har fått merknad fra kontrollutvalget i Andøy kommune, om at vi ikke håndterer ettersøksarbeidet korrekt i forbindelse med skadet og påkjørt vilt. Vi har arbeidet med å få dette rettet opp i henhold til lover/forskrifter. Blant annet skal arbeidet med ettersøks og skadefelling samt omsetning av kjøtt synliggjøres i det kommunale regnskapet på viltfondet. Vi er nå tilfreds med at det er opprettet en ettersøksring i Andøy kommune. Siden Andøy kommune har inngått avtale med Sortland kommune om vilt og fiskeforvaltning, ønsker vi tilbakemelding på det videre arbeidet med hensyn til skadet og påkjørt vilt i Andøy kommune. I denne avtalen var dette med ettersøksarbeid ikke nevnt spesielt, bare generelt at tjenestene skal utføres med grunnlag i viltloven og innlandsfiskeloven», heter det i brevet.

Ikke fulgt opp

I 2018 klagde en gruppe anonyme jegere Sortland kommune inn for kontrollutvalget der for nettopp det samme som er nevnt i brevet fra Andøy. Det kan da virke som at henvendelsen fra Andøy fem år i forveien ikke har blitt tatt tak i. Dette avviser Sortland kommune:– Vi hadde dialog med Andøy kommune, men den stoppet opp hos Andøy kommune. De skulle sjekke ut hvem som hadde myndighet til å gjøre avtaler med jegerne. Etter det har vi ikke hørt noe, forteller Torgeir Tobiassen i Sortland kommune.

– Sak til kontrollutvalget og svar fra rådmannen i Andøy var ukjent for Sortland kommune, vi har aldri mottatt noen henvendelse om saken. Vi fikk en e-post fra Andøy i 2013 om at det hadde vært en sak i ca. 1 ½ år etter at saken var oppe i kontrollutvalget i Andøy.  Etter at saken hadde vært oppe i kontrollutvalget  var det  tydeligvis arbeidet med en avtale som omhandlet ettersøksarbeid i Andøy. I denne prosessen var ikke Sortland kommune involvert, forteller han videre.

Tobiassen forteller at det etter dette ble det fra administrasjonen  i Andøy presentert en ettersøksavtale, denne ble forevist  Sortland i en e–post i februar 2013.

Arbeidet med ettersøksavtaler stoppet opp etter dette.

– Etter at dette ble tatt opp må vi vise til en e-post fra Andøy kommune der saken kom opp etter en konkret hendelse der vi ber om en avklaring  om  hvordan vi skal forholde oss til utbetaling av godtgjørelse for arbeidet. E-posten er ikke journalført. Siden har vi ikke hørt noe.  Vi har derfor lagt til grunn at Andøy kommune er fornøyd med avtalen om viltforvaltning.

Fortsatt kritisk

Etter at det ble gjort kjent for Andøy kommune at Sortland kommune ikke hadde endret sin praksis i ettersøk av vilt, tok kontrollutvalget i Andøy opp dette 7. juni i år.

I et enstemming vedtak i møtet kom dette frem:

  1. Kontrollutvalget viser til at praksisen  vedrørende ettersøk av fallvilt fortsatt ikke er blitt endret slik det var lovet. Kontrollutvalget forutsetter at praksisen snarest blir endret slik at den vil være i tråd med lov og forskrift.

  2. Kontrollutvalget vil få presisere at avlivet skadet storvilt (elg) både i ordinær jakttid eller fellingsperiode, eller avliving av skadet vilt utenom ordinær jaklttid eller fellingsperiode, tilfaller Viltfondet.

  3. Kontrollutvalget ber derfor rådmannen følge opp saken overfor Sortland kommune v/fagkonsulent og komme med tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1. september 2018 som viser at praksisen nå er endret og er i samsvar med lov og forskrift.

Det er med andre ord slik at Sortland kommune sier de trodde at Andøy var fornøyd da det ble stille fra dem i 2013, mens Andøy kommune sier de mener deres henvendelser i saken ikke ble fulgt opp.

Papirspor

VOL har spurt både Andøy kommune og Sortland kommune om å få se korrespondansen mellom partene i denne saken.

Av viltansvarlig i Sortland, Jostein Holmeng, har vi fått tilgang til epostkorrespondansen han hadde med landbrukssjef Astrid Gabrielsen i 2013.

Første epost fra Andøy gikk 13. februar. Dette brevet er sitert fra tidligere i saken. Frem til 5. mars 2013 går det fem eposter mellom Holmeng og Gabrielsen. Etter at Astrid Gabrielsen sier hun skal sjekke opp hvem som har myndighet til å inngå avtaler på vegne av kommunen 5. mars, stopper korrespondansen opp ifølge Holmeng. Holmeng sier Sortland kommune da de tok dette som et signal på at Andøy kommune ikke lenger hadde noen problem med måten viltforvaltningen ble utført på.

Støtter forklaringen

Landbrukssjef i Andøy, Astrid Gabrielsen er enig i at dialogen mellom kommunene stoppet i 2013.

Hun vil ikke gå videre inn i en debatt om hvorfor kommunikasjonen stoppet opp, men håper at man nå kan finne ei god løsning for fremtida:

– Hvis vi fra denne stund kan arbeide for at det vil bli en endring i henhold til lovverket gjerne innen 2018, så vil vi gjøre vårt for at feil og mangler blir rettet opp.

Hun bekrefter dog at kontrollutvalget i juni tok tak i saken da de fikk vite av en tipser om saken i Sortlands kontrollutvalg og at viltforvaltningen ikke hadde endret seg etter at kontrollutvalget hadde sak i 2011 og at Andøy kommune skrev brev hvor de ba om endring av praksis i 2013.