Hovedutvalget teknisk har tidligere vedtatt å starte et reguleringsarbeidet for å kunne flytte Havneparken til området ved småbåthavna på Sommarøy.

- Store endringer

Havneparken ligger i dag i det området der det er tiltenkt etablering av ny brannstasjon.

"Det var også administrasjonens intensjon å få vedtatt oppstart av reguleringsendringen når endringen for brannstasjonen skulle endelig vedtas. Disse to sakene henger nøye sammen ettersom det er krav i endring for brannstasjon at det gjøres tilgjengelig arealer for park på Sommarøy-siden i planen Sommarøy Indre havneområde småbåthavn."

Endringene i denne planen vil være omfattende og vil i praksis føre til store endringer. Bakgrunnen for dette er at planen for området er svært forskjellig fra hvordan planen ble laget og til slik området ser ut i dag", heter det i saksfremlegget til hovedutvalget.

Positiv endring

Videre sies det:

"Det er positivt å få gjennomført en fullstendig endring av området, særlig for å få regulert inn en ny park. Samtidig er det tydelig at det trengs en revidering av planen slik at den er bedre tilpasset den faktiske situasjonen og ser på utfordringene som er det i dag. Det vil også bli viktig med trafikksikkerhetstiltak siden det er barn og unge som er tiltenkte brukergruppen av parken. Administrasjonen mener det er greit å kunne vedta oppstart på denne rguleringsendringen i planen Sommarøy Indre havneområde småbåthavn."