Selv om behovet og ønske for å få utarbeidet en hovedplan for vannforsyning i Sortland har eksistert lenge, har ikke kommunen hatt en slik plan.

Planarbeidet startet opp for noen år siden, men stoppet av ulike årsaker opp. Onsdag ble formanskapet presentert for et nytt og utarbeidet planforslag.

Forslag til hovedplan er utarbeidet i tråd med kontrakt av firma SWECO AS, og er støttet av intern

prosjektgruppe.

Hovedelementer i planforslaget er:

• Storvatnet opprettholdes som hovedvannkilde

• Området Holmen/Maurnes knyttes sammen med Sortlandssiden med hovedvannledning

over sundet

• Leveringssikkerheten økes med bygging av flere høydebasseng

• Det legges opp til en gjennomsnittlig investeringstakt på 8 mill pr år i perioden.

Begeistring

Et samlet formanskap lot seg begeistre for planforslaget. John Hempel i Frp er lettet over at planen nå er klar og mener den er viktig for alle innbyggerne i Sortland.

Han mener at den planen også er positiv for private vannverk.

– Her ligger det mulighet for de private vanverkene ved at de blir overtatt av kommunen. De private vannverkene, som ofte ikke har så god vannkvalitet, kan overføre dette til sortland kommune. Selv om de må kople seg på og betale vannavgift, vil de samtidig få en stabil og god vannforsyning og ikke minst større kapasitet. Å ha en stabil levering på vannkvalitet er utrolig viktig, slår Hempel fast.

Ligger ute i to måneder

Planen blir nå liggende ute til ettersyn i to uker. Målet er at den skal behandlest politisk før sommeren.

– Nå blir det åtte uker med høring, etterfulgt av merknadsbehandling. Når vi har jobbet med merknadene starter arbeidet med innstillinga. Vi håper å kunne behandle planen i kommunestyret før sommeren slik  at vi får den inn i økonomiplanen, forteller rådmann Rolf Lossius.