Dette er hoved-detaljene i forliket:

  • Åpen gruppes hvitfiskkvantum tas fra toppen. Gruppas andel blir styrket fra dagens 6,12 prosent av totalkvota torsk til 6,62 prosent.

  • Havflåten kompenseres ved at de skal kompenseres dersom det blir overskytende volum i forhandlinger med tredjeland, skal havflåten prioriteres.

  • Trålstigen og sildestigen gjeninnføres, slik foreslått i regjeringas forslag.

  • Hjemmelslengde gjeninnføres, slik det er foreslått av regjeringa.

  • Dagens ordning med samfiske for båter under 11 meter erstattes av den nye ordninga med ID-kvoter, som foreslått i meldinga.

  • Tilbakefall av struktur vil skje etter den såkalte modell X, slik Fiskarlaget spilte inn.

  • Regjeringas forslag om å innføre en eierskapsbegrensning av kystflåtens totale kvote på 1 prosent ble økt til 1,5 prosent istedenfor 1, slik regjeringa foreslo i kvotemeldinga.

Dette er hele avtalen mellom partiene Ap, Sp, Høyre, V, Frp og Krf:

• Norsk fiskerinæring er en av Norges viktigste næringer, og norsk fiskeripolitikk har i mange år vært preget av stor politisk enighet på tvert av blokkene. Et sentralt politisk dokument i norsk fiskeripolitikk er kvotemeldinga, og partene har sett det som viktig at det ligger et bredt politisk grunnlag bak denne ved Stortingets behandling for å skape forutsigbarhet for en av landets viktigste næringer. Det har også næringen gitt klart uttrykk for.

• Norsk fiskeripolitikk bygger i stor grad på tre sentrale lover; Havressurslova, Deltakerloven og Fiskesalgslagslova. Disse lovene, sammen stor politisk enighet om de sentrale spørsmålene har vært med på å gi næringen de lange linjer, nødvendige stabilitet og forutsigbarhet.

Partene er opptatt av dette skal fortsette, samt at norsk fiskerinæring skal ha gode rammevilkår. • Partiene har hatt gode og konstruktive samtaler, og har komme fram til gode og balanserte ordninger og kompromiss. Partiene er enig om å ikke skape alternative flertall som rokker ved denne enigheten ved behandling av meldingen. I diskusjonene har alle partier bidratt positivt, og partiene tar forbehold om at flere kan velge å slutte seg til innholdet i avtalen når innstillingen avgis og ved votering.

• Partiene finner det naturlig at i deler av innstillingen vil det bli en samlet komite. Disse tema berøres ikke nødvendigvis i avtalen. Ved eventuelle uklarheter plikter partiene å søke sammen å avklare i tråd med diskusjonene som har vært og denne enigheten.

• Partiene har respekt for hverandres primærsyn, men har i forhandlingene strukket seg langt blant annet av hensyn til aktivitet langs hele kysten og behovet for å skape forutsigbarhet for fiskerinæringen.

• Partiene forbeholder seg retten til å fortsatt kunne utvikle sin politikk, uavhengig av denne enigheten. Det gjelder også for nye spørsmål i fiskeripolitikken i denne Stortingsperioden som ikke er tema i avtalen. Oppfølging av saker som følge av meldingens behandling som eventuelt skal behandles av Stortinget i denne perioden er inkludert i avtalen.

Partiene slutter seg til meldingen med de endringer og tillegg som fremkommer av følgende punkter:

• Det startes et arbeid med å se på innretningen av åpen gruppe knyttet til hvem som skal ha prioritet innenfor gruppen. I arbeidet må blant annet balansen mellom rekruttering, deltid og heltid ses på. Det må være mulighet for å jobbe seg oppover, og allemannsretten skal ivaretas. I dette arbeidet må det blant annet vurderes fremtidens oppfølging av nasjonalitetskravet.

• Åpen gruppe tas fra toppen av norsk totalkvote og fastsettes til 6,62%.

• Partiene anerkjenner at fiske i andre lands soner er en viktig del av havfiskeflåtens aktivitet. I år der det er ubrukt tredjelandskvote til fordeling til nasjonal kvote, er det naturlig at dette kvantumet prioriteres disse berørte flåtegruppene.

• Ved tilbakeføring av 2% av kvoten i konvensjonell gruppe, skjermes konvensjonell hav.

• Strukturkvoteordningen skal gjennomgås med bakgrunn i ulike forhold.

• Hjemmelslengde gjeninnføres, trålstigen og sildestigen gjeninnføres. Avtaledokument mellom Ap, Sp, H, Frp, V, Krf 19.04.2024

• ID kvote ordningen innføres i tråd med meldingen og det utredes hvordan også for samme gruppe i pelagiske arter under 11m hjemmelslengde (13m for fiske etter makrell med kystnot).

• I arbeidet med vurdering av nye parametere for inndeling ved bruk av lasterom, skal også miljø hensyntas. Det er viktig at resultatet ikke forandrer fartøyenes samlede fangstkapasitet vesentlig.

• Modell X legges til grunn for tilbakeføringen av strukturgevinst til hjemmelsgruppen. Det vil måtte foretas tilpasninger av forvaltningen med hensyn til eierskapsbegrensninger og kvotetak.

• Det innføres eierskapsbegrensninger i kystgruppen av føre var prinsipp. Meldingens forslag legges til grunn, med unntak for kystgruppens fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord som settes til 1,5%. Eierskapsbegrensningene er gjennomgående og meldingens dato for fremleggelse gjøres gjeldende. De som på dette tidspunkt overstiger fastsatte eierskapsbegrensninger vil få utarbeidet unntaksordninger med nødvendig fleksibilitet. Det utarbeides særskilte regler for dette. I disse reglene vil det gjøres avgrensninger slik at man ikke kan øke til gammel eierskapsandel dersom man ligger under over noe tid.

• Det skal gjennomfører ny vurdering av leiefartøysordningen med tanke på å gjøre den bedre og enklere av hensyn til utvikling og bygging av nye - og mer miljøvennlige fartøy, herunder tidsperioder.

• Nullvisjonen i fiskeriene og HMS for fiskerne skal få større plass og fokus i viktige og sentrale offentlige meldinger og rapporter om fiskerinæringen.

• Der det er nødvendig med romertallsvedtak vil disse partiene stå sammen om dem i

innstilling og avstemming.

Fornøyde med bredt forlik

Talspersonene for Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF er i en felles uttalelse fornøyde med at forliket ble bredt.

- Jeg er glad for at vi er kommet til en bred enighet om fordeling av fisken. For Senterpartiet betyr det av sikrer en levende kyst med muligheter, men vi har også vært nødt til å prioritere mellom ulike hensyn. Vi har avklart nødvendige spørsmål som har ridd fiskerinæringen. Jeg vil gi ros til partiene for viljen til å lande en enighet i saken, sier saksordfører Willfred Nordlund fra Senterpartiet.

- Høyre er godt fornøyd med at det nå blir et bredt flertall for kvotemeldinga, samtidig som vi har fått gjennomslag for viktige saker for oss. Når det gjeld spørsmålet om endring av kvotefordelinga, har vi greid å komme fram til en ordning som kompenserer dette på en akseptabel måte. Kvotemeldinga vil bidra til at de lange linjene og stabiliteten i fiskeripolitikken ligg fast, sier Olve Grotle i Høyre.

Partiene har sett det som viktig med et bredt politisk grunnlag under Stortingets behandling for å skape forutsigbarhet for en av landets viktigste næringer.

- For Arbeiderpartiet har det vært viktig å skape en mer rettferdig fordeling av de verdifulle fiskeressursene våre, og legge grunnlag for større bredde og mangfold i fiskeflåten. Dette er ikke minst viktig for å sikre aktivitet i industrien på land. Med dette forliket kan vi sikre flere arbeidsplasser, mer aktivitet og spredt bosetting langs hele Norges langstrakte kyst, sier Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Runar Sjåstad.

For Fremskrittspartiet har det vært viktig å søke å lande et bredest mulig politisk flertall for kvotemeldingen, slik at den kan stå seg over tid og gi forutsigbarhet for fiskerinæringen. Fiskerinæringen har stor betydning for norsk økonomi, bosetting og sysselsetting langs hele kysten, sier Fremskrittspartiets Bengt Rune Strifeldt.

Partiene har hatt gode og konstruktive samtaler underveis. Selv om det er ulike primærsyn, har samtlige strukket seg langt for å finne løsninger til det bedre for folk i næringa og langs kysten.

- For Venstres del har det vært viktig at vi lytter til fiskerinæringa, som skaper store verdier for Norge ute på havet. Vi er veldig fornøyde med at vi endelig har fått på plass en bred enighet som gir forutsigbarhet og trygghet for investeringer og grønn omstilling i alle deler av næringa, sier Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo.

- KrF er glade for at det har blitt enighet om kvotemeldingen i Stortinget. For oss har det vært viktig å bidra til en bred enighet som kan stå seg over tid. Fiskeriet er en viktig næring for Norge, og fortjener forutsigbarhet om sentrale rammevilkår, sier Ida Lindtveit Røse, nestleder i Kristelig Folkeparti i pressemeldingen.

SV raser

– Det er «ufattelig», sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til NTB. Regjeringen bryter løftene de kom med i Hurdalsplattformen, mener han.

– De sa de skulle snu utviklingen, snu sentraliseringen, og at retten til å fiske skal havne på færre hender. Det er ikke til å tro at de velger mer sentralisering og at retten til å fiske skal havne på stadig færre hender, sier han.

– Svikter kysten

Rødt mener regjeringen svikter kysten, opplever at de ikke fikk være med i forhandlingene.

– Det er utrolig skuffende at regjeringa har smelt døra igjen for oss og aktivt søkt flertall med høyresiden fremfor å følge opp signalene fra deres egne velgere i stortingsvalget, sier partiets fiskeripolitiske talsperson Geir Jørgensen til NTB.

Han mener avtalen som nå er inngått, ikke besvarer Riksrevisjonens kritikk av fiskeripolitikken og at den ikke skaper mer aktivitet på fiskeanlegg eller på havet i fiskeværene i Nord-Norge.