Det går fram av et høringsforslag fra organisasjonen.

Grunntanken til LO i Vesterålen er at fiskekvoter skal bidra til lokal verdiskapning og arbeidsplasser i de fiskeriavhengige kommunene. De foreslår derfor omfattende endringer og peker på hvor viktige trålerne er. Dersom trålerne ikke vil levere fisk til industrien, må andre båter få fiske fisken.

– Alle leveringspliktige kvoter som er knyttet til bestemte anlegg og kommuner må videreføres. Om de leveringspliktige trålerrederier ikke ønsker å oppfylle kravet om fysiske leveranser til de tilgodesette kommunene, bør alle disse kvotene omfordeles til andre rederier og fartøytyper som kan oppfylle samfunnsforpliktelsene etter intensjonene med kvotene, heter det i vedtaket fra LO i Vesterålen.

Vil endre

LO vil endre dagens fiskeripolitikk kraftig.

For eksempel uttaler LO i Vesterålen at fiskekvoter skal fordeles gjennom «politiske vedtaksprosesser på vegne av det norske folk i fellesskap».

– Privatisering og markedsallokering av kvoterettigheter mellom redere må derfor avvises.

LO vil også at båtenes grunnkvoter skal tildeles etter søknad og en politisk begrunnet beslutningsprosess.

– Grunnkvoten beholdes så lenge fiskeren oppfyller alminnelige krav som aktivitet, men uten muligheter for videresalg, uttaler LO i Vesterålen.

Videre bør det etableres en statlig kvotebank «av kvoter til fartøygrupper som fremmer lovverkets formålsparagraf». Det vil si at de bidrar til sysselsetting og bosetting. Kvotebanken skal bygges opp av kvoter som blir «inndratt» når strukturordningene utløper. Fartøy som bryter leverings- og aktivitetsplikten skal også miste sine kvoter til kvotebanken, ifølge LO i Vesterålen.

Åpen allmenning

Båter under 11 meter skal ha en «åpen allmenning».

– Kvotestørrelsen i åpen gruppe tilpasses interessen fra fiskere og avtakskapasiteten for kvalitetsfisk. Sammenslåing av individuelle kvoter for fartøyer under 11 meter tillates ikke.

Ferskfisk

LO i Vesterålen vil dessuten prioritere å gi kvoter til de båter som lander fersk fisk, men organisasjonen vil også være med på å bestemme hvor mye fisk hver båt skal få lov å fiske når de er på havet.

Det bør innføres maksimalt tillatt turkvantum tilpasset det enkelte kvotefartøy slik at kvaliteten på fisken sikres og verdiskapningen økes, uttaler LO.

Båtlengder

LO i Vesterålen vil også at ei båtgruppe skal gjeninnføres. Båtgruppen mellom 21 og 28 meter har forsvunnet i reguleringssammenheng, men LO vil gjeninnføre den. Samtidig vil LO at snurrevadbåter og autolinebåter som er større enn 21 meter skal behandles som om de var trålere.

Havfiskefartøyer over 21,35 meter (70 fot) som fisker med snurrevadtrål og maskinell line bør også slås sammen til en gruppe og henvises til fiske etter de samme reglene som for trålere utenfor 4 nautiske mil.

Gratis kvoter

I høringsuttalelsen går det ellers fram at LO i Vesterålen vil at «ressursrenten» skal tas ut i verdiskapning og arbeidsplasser, ikke penger og skatt.

– LO i Vesterålen anmoder derfor fiskeridepartementet om å utrede en overgang fra kjøp og salg av kvoter til gratis kvoter og konsesjoner til rekruttering når fiskere går ut av yrket. De som har kjøpt deltagerrettigheter, konsesjoner eller kvoter, skal ved etablering av en slik ordning, ikke lide noe økonomisk tap, men skattemessig få avskrive sine kostnader for kjøp av fiskerettigheter.

Det er styret som står bak uttalelsen, som er levert etter at høringsfristen gikk ut.