Som VOL skrev for noen uker siden jobber kommunen med å finne nye lokaler til Voksenopplæringen og Flyktningtjenesten i Øksnes. Enheten har gjennom mange år vært flyttet frem og tilbake mellom ulike kommunale bygg, som ikke har vært tilpasset deres behov.

I dag leies det lokaler privat i andre etasje i Servicebygget på Myre. Der holder de til på dispensasjon fra Arbeidstilsynet fordi lokalene ikke tilfredsstiller en rekke krav.

Når kommunen nå har undersøkt nye lokaler, fremgår det av en utredning at samlokalisering med Sommarøy skole er det eneste reelle kommunalt eide alternativet. At dette i det hele tatt er sett på som en mulighet reagerte flyktningkonsulentene Hjertrud Johnsen og Borgny Knudsen sterkt på i et intervju med VOL tidligere i mai.

– Dette handler om verdighet og status. Hvilken annen arbeidsplass eller kommunal enhet ville godtatt å bli plassert i en barneskole? Vår jobb er å bidra til å kvalifisere våre deltakere til arbeidslivet. Det er voksne mennesker med helt andre behov og interesser enn unger i barneskolealder, sa Johnsen til VOL.

– Mangel på pedagogisk blikk

Utredningen om mulig lokalisering har vært ute til høring, og administrasjonen har bedt berørte parter om innspill før de sender sin anbefaling til politikerne. FAU ved Sommarøy skole har nå levert sitt høringssvar.

FAU skriver at de er direkte forundret over forslaget.

– FAU ved Sommarøy skole er sterkt imot at det kun ses på tilgjengelig areal, og at de pedagogiske, faglige og menneskelige hensyn ved en evt. samlokalisering ikke tas hensyn til. For vår del handler dette i liten grad om areal og «arealeffektivitet», men i større grad om samlokalisering med barn og voksne, skriver FAU.

Skolen er fådelt, og en mulighet som presenteres er å samle alle elevene ved skolen på fire klasserom og to grupperom, og dele av skolebygg og skolegård.

– Vi opplever en gjennomgående mangel på pedagogisk og skolefaglig blikk på høringsdokumentene, sier de om utredningen, som er laget av kommunens eiendomsforvaltning.

Krever samme forståelse

FAU viser til en tidligere samlokalisering med Voksenopplæringen og Myre skole, som vakte reaksjoner fra foreldre på Myre.

– Voksenopplæringen ble «kastet ut» fra en uke til neste fra Myre skole på bakgrunn av et bekymringsbrev fra en foreldregruppe ved skolen. Administrasjon valgte i den saken å flytte elevene ved voksenopplæringen ut fra Myre skole og over til midlertidige lokaler. FAU ved Sommarøy skole kan vanskelig ses at ikke vår bekymring i forhold til samlokalisering skal bli møtte med samme forståelse og tilretteleggelse fra administrasjonens side. Vi krever samme rettighet til å bli hørt som foreldrene ved Myre skole møtte i samme sak, skriver de.

Stiller spørsmål ved sikkerhet

FAU stiller også spørsmål ved sikkerheten til barna.

– Det er krav til ansatte ved skolen at de må fremvise tilfredsstillende politiattest for «regelmessig opphold i grunnskole», og vi lurer derfor på om det vil bli påkrevd politiattest av alle de voksne elevene ved skolen?

De drar også inn debatten om skolestruktur, hvor det har ligget forslag på bordet om å legge ned Sommarøy skole.

– Det er vedtatt at det skal utarbeides en oppvekstmelding som skal betraktes som grunnlag for eventuelle endringer i skolestrukturen. For oss ser det ut som alle andre prosesser vedrørende skole er satt på vent i påvente av nevnte oppvekstmelding, og da oppleves det som direkte respektløst overfor elever, foreldre og ansatte ved Sommarøy skole at det nå foreligger et alternativ med samlokalisering. Dette mener vi er en dyp inngripen i barnas opplæringsmiljø, avslutter FAU.

Leder for eiendomsforvaltningen i kommunen, Bengt Stian Nilsen, sier til VOL at reaksjonene som har kommet er som forventet.

– Vi har ikke dratt noen konklusjoner, men belyst mulighetene – som vi har sendt på høring for å få tilbakemeldinger på. Å leie privat eller bruke Øksneshallen i kombinasjon med et annet lokale, kan også være et alternativ. Vi skal ha vår konklusjon klar til formannskapets møte 6. juni, sier Nilsen.