Det kommer fram av protokoll fra denne ukas styremøte i Lofoten.

Direktøren for Nordlandssykehuset har bedt personalavdelingen etablere et bemanningssenter for i større grad kunne tilby hele stillinger til de ansatte.

Bakgrunnen for den planlagte omleggingen er ønske om god personalpolitikk, som gir trygghet for den enkelte. Man ønsker å utvikle en heltidskultur, som vil bidra positivt når det gjelder pasientbehandling, arbeidsmiljø, rekruttering og på sikt økonomi gjennom redusert overtidsbruk og innleie.

Nordlandssykehuset har gjennom flere år ligget høyt med hensyn til andelen deltidsansatte sykepleiere. Det er ikke bærekraftig personalforvaltning, mener sykehusledelsen.

Sykehusledelsen tar selvkritikk når det gjelder bemanningen på de ulike avdelingene. Den tar ikke tilstrekkelig hensyn til uforutsett fravær.

Et annet problem som gjør seg mer gjeldende for sykehuset er rekruttering av ferievikarer. Folk flest har også fått med seg at landet fram mot 2035 vil kunne mangle så mange som 28.000 sykepleiere.

– Vi merker økende konkurranse fra kommunesektoren. Det er også store utfordringer når det gjelder å få utdannet nok sykepleiere på Nord universitet. Kapasiteten der er for liten, påpeker direktøren.

– Hver tredje spesialsykepleier i Nordlandssykehuset jobber deltid og seks av ti sykepleiere jobber deltid. Dette er en blanding av frivillig, rettighetsbasert og ufrivillig deltid. Vi har derfor en stor potensiell arbeidskraftreserve, og det er behov for å ha en bedre forutsigbarhet når det gjelder bruken av denne, påpekes det.

En av svakhetene ved dagens ordninger er at grunnbemanningen i foretaket vanligvis er beregnet uten at behovet for personell i forbindelse med uforutsett fravær er tatt i betraktning. Dette medfører at man ved slikt fravær vanligvis vil måtte dekke opp for den som er borte, enten ved å benytte merarbeid, overtid eller ved bruk av tilkallingsvikar.

17 prosent av lønna til sykepleiere var i 2017 til overtid/merarbeid. 51 millioner kroner gikk til dette. Nordlandssykehuset leide sykepleiere for 8,7 millioner kroner fra firma i 2017. Det ble i fjor jobbet 160.661 overtidstimer av sykepleiere.