En samfunnsøkonomisk analyse viser at det vil koste over en halv miliard å legge ned Andøya Flystasjon, og følgene av dette vil bli at mer enn 1.000 personer blir nødt til å flytte fra kommunen.

Forsvarsutvalget i Andøy la mandag frem rapporten fra Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

Ordfører Jonni Solsvik, Kurt Spjelkavik og Halvar Rønneberg sier økonomene på fritt grunnlag har hentet inn tall og forutsetninger for sine analyser.

– Svært nøkterne tall er lagt til grunn. Ingen skal kunne angripe innholdet, ved å hevde at tallene er overdrevet eller kunstig høye. Her er det tvert i mot det motsatte som er tilfellet, sier de.

Analysen viser at nedleggelse av Andøya Flystasjon for å bygge opp en liknende base på Evenes er et svært ulønnsomt prosjekt. I tillegg vil det gi en svekket operativ evne, ettersom Forsvaret da står uten en fullverdig, langtrekkende MPA-kapasitet. Det er også en stor svekkelse for Norges leveranser og forpliktelser overfor USA og NATO-alliansen.

Les også: – Sikkerheten er under press

Tap-tap-situasjon

– Nedleggelse på Andøya og etablering av en svekket kapasitet på Evenes vil påføre Forsvaret miliardkostnader. Heller ikke i et lengre perspektiv - om vi ser 40 år frem i tid, er dette lønnsomt, sier Rønneberg, Solsvik og Spjelkavik.

Tvert i mot mener de dette vil påføre samfunnet merkostnader på flere milliarder.

– Det vil kreves investeringer av milliardbeløp på Evenes i både fly, boliger, hangarer og utstyr. Ingen vet nøyaktig hvor mange milliarder man snakker om. Derfor har Samfunnsøkonomisk Analyse lagt til grunn at det investeres 1 milliard på Evenes. Det er et svært nøkternt og lavt tall. Selv med urealistisk lave tall er ikke dette lønnsomt.

– Det må sees opp mot at det vil koste 547 millioner kroner å legge ned på Andøya. Dette er også et lavt tall, understreker de tre.

– På toppen av merkostnaden kommer det et tap i operativ evne. Man har ikke lengre en fullverdig MPA-kapasitet om Orion og Andøya legges ned.

Les også: – Forslaget om å legge ned her er mest kontroversielt

Enorme konsekvenser

Mens Forsvaret og forsvarssjefen ikke tar hensyn til de samfunnsøkonomiske konsekvensene, påpeker de tre at dette er noe Stortinget skal og må vektlegge.

Rønneberg, Solsvik og Spjelkavik slår fast at ringvirkningene for Andøy som lokalsamfunn ved en nedleggelse vil være enorme.

– Analysen viser at hver femte andværing vil stå uten arbeid om flystasjonen legges ned. Nøkternt sett forventer man at over 1.000 personer vil forlate kommunen som følge av en nedleggelse, sier Solsvik.

– Det er klart Stortinget må ta inn over seg at et lokalsamfunn her kan bli revet i småbiter, sier Kurt Spjelkavik.

Solsvik og Rønneberg tilføyer at dette vil merkes også regionalt.

Les også: – Lofoten og Vesterålen er den nye gullkysten

Betydninga av ATC

Den store betydninga av Andøya Test Center for Forsvaret trekkkes også frem som et viktig og tungtveiende argument for å videreføre Andøya Flystasjon. Det viser analysen som nå foreligger. Halvar Rønneberg sier dette er viktig å få frem i det videre arbeidet frem mot sommerens behandling i Stortinget.

– Kalkyler viser at ATC er av stor betydning for Forsvaret, som slipper kostbare utenlandsturer for å kjøpe avanserte skytefelttjenester. For å kunne drifte ATC videre, så må Andøya Flystasjon videreføres i en eller annen form.  Da blir etablering av en ny base på Evenes enda mer uforståelig og ulønnsom, påpeker Rønneberg og Solsvik - og viser til økonomenes analyser som bekrefter dette.

Trioen mener dette styrker argumentasjonen for Stortinget bør gå inn for å videreføre Andøya Flystasjon.