På spørsmål om Jørn Martinussen kom med noen programerklæringer eller innspill svarer han.

- Det nye styret kom ikke med noen programerklæring, men styret er opptatt av formålsrealisering, og vil fram mot sommeren arbeide med å spisse vedtektene inn mot formålsrealisering. Vi  vil utforme klarere retningslinjer for gruppene som faller innenfor formålet, som er omsorgstrengende, vanskeligstilte og ungdom under 30 år.

- Debatten rundt stiftelsen har pågått i mange år. Har den utelukkende vært negativ for stiftelsen?

- Det har, som du sier, vært en debatt over år knyttet til stiftelsen. Debatten har, slik jeg ser det, ikke vært utelukkende negativ, men jeg må ærlig innrømme at jeg har følt det  krevende.  Det kommer ofte noe ut av debatter - også denne, men det som har vært utfordrende har vært kommunikasjonsformen, noe som omdømmet har lidd under.

Les også: Martinussen ny styreleder

Positivt

Han mener det har kommet noe godt ut av denne debatten og at det nå i større grad fokuseres på formålet med stiftelsen og formålsrealisering.

- Det er vedtatt nye retningslinjer for ØB av kommunestyret. Hvilke kursendringer blir de viktigste?

- Stiftelsestilsynet antydet i sin tilsynsrapport at kommunen som oppretter måtte se på om vedtektene burde endres for i større grad for  å oppfylle behovet for boliger til vanskeligstilte Det har Øksnes kommune gjort, og det vil selvfølgelig i vesentlig grad skjeles til kommunestyrets innspill til vedtektsendringer.

Han sier videre det vil være galt å snakke om store  kursendringer all den tid stiftelsen er bundet av formålet.

- Jeg vil heller si det sånn at det som vi ha  størst fokus er formålsrealisering og klarere retningslinjer for målgruppene som faller innenfor formålet.

Les også: Ber om at ordføreren trør til

- Ansvar for vanskeligstilte

- Hva med forholdet til boligtrengende med lav sosial status. Skal de prioriteres?

- Jeg snakker mye om formålsrealisering og av vedtektene framkommer det at Stiftlesen har et særlig ansvar for å skaffe boliger til de som defineres som vanskeligstilte. De skal definitivt prioriteres til fordel for de som faller utenfor definisjonen på vanskeligstilte. I Øksnes kommunes boligsosiale handlingsplan defineres de vanskeligstilte å være personer eller grupper med rus og/eller psykiske problem eller med funksjonshemming. Det kan også være personer eller grupper med flyktningbakgrunn, og de som er sosialt vanskeligstilt som for eksempel arbeidsledige eller med gjeldsvansker

- I hvor stor grad må man samspille med Øksnes kommune?

- Vi må i vesentlig samspille med øksnes kommune. Av de forhold som vi har fått innspill på kan nevnes opprettelse av et rådgivende organ som ivaretar vurderingene av hvem som er vanskeligstilt der 3 av organets medlemmer skal utpekes av Øksnes kommune. De skal innstille ovenfor styret i stiftelsen ift den andelen boliger styret definerer som spesialboliger.  Imidlertid vil jeg påpeke at styret ikke endelig har behandlet de nye vedtektene

- Blir samarbeid med private utbyggere nødvendig?

- Vi har ikke drøftet dette i styret, og det vil eventuelt være et forhold vi må komme tilbake til

Med seg i styret har Martinussen Asle Sørdal, Astrid Andreassen, Ellen B. Pedersen, Hilde Hansen

Les også: - Også Per Ole Larsen må bidra til ro i stiftelsen

Klare målsetninger

Hva blir så stiftelsens store fremtidige målsetninger ifølge Martinussen?

- Dersom vi skal snakke om målsetting må den være styrt at vedtektenes bestemmelse om formålsrealisering. På kort sikt skal vi jobbe videre med de tiltakene som er skissert i tilsynsrapporten, og på litt lengre sikt skal vi få på plass vedlikeholdsplaner som gjør at vi kan forvalte boligmassen i et evighetsperspektiv og til beste for de som er vanskeligstilt i boligmarkedet i Øksnes, sier han.