Avinor varslet i fjor at selskapet skal gjennomføre et omstillingsprogram i perioden 2015-2018 med mål om å oppnå 600 millioner kroner i reduserte årlige driftskostnader fra og med 2018. For perioden 2015-2018 er målet en samlet kostnadsreduksjon på i alt 1,5 milliarder kroner.

I 2015 ble kostnadene, som planlagt, redusert med over 150 millioner og for inneværende år skal kostnadsnivået ned ytterligere 150 millioner kroner.

– Avinor skal utvikle og drive et sikkert, effektivt og bærekraftig luftfartssystem i hele landet. Forbedringsarbeidet bidrar til å styrke luftfartens konkurranseevne og skal komme kundene og samfunnet til gode, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen.

Les også: Avinor vil ta imot større fly i Bodø

Ny og mer effektiv organisering

Konsernledelsen har besluttet ny organisering av stab- og støttefunksjoner i selskapet. I underkant av 300 årsverk inngår i vurderingene som er gjort i denne omgang. Av disse er det identifisert et potensiale for å redusere antall ansatte med rundt 80 årsverk. – Målet er å sørge for tydeligere ansvarsfordeling og mer effektiv støtte med færre ressurser og oppfølging av driften enn det som er tilfelle med dagens modell, forteller Falk-Petersen.

Omorganiseringen, med tilhørende overtallighetshåndtering, vil hovedsakelig skje i løpet av første halvår 2016 for de fleste områdene. Nedbemanningen vil i størst mulig grad skje gjennom naturlig avgang og frivillige løsninger, men Avinor kan ikke utelukke oppsigelser.

Les også: Nesten alt blir nytt på flyplassen

Flere runder

Avinor vil gjennom flere prosjekter i omstillingsprosessen identifisere flere effektiviseringstiltak. Ytterligere tilpasninger i bemanningen i selskapet må derfor forventes. – Det er krevende å gjennomføre så omfattende omstillingstiltak samtidig som det pågår store kapasitetsøkende prosjekter i selskapet. Terminalutbyggingene på Oslo Lufthavn og Bergen lufthavn Flesland, og fjernstyrte tårn-prosjektet krever mye av organisasjonen. Vi skal likevel klare å levere på målene vi har satt oss for moderniseringsprogrammet, avslutter Falk-Petersen.