Denne uka vedtok kommunestyret i Andøy å sende inn søknad om å bli omstillingskommune, hvor de ber kommunal- og moderniseringsdepartementet om 150 millioner kroner i omstillingsmidler over en periode på seks år. Vedlagt søknaden ligger en strategisk analyse av næringsområder som Andøy skal satse på i omstillingsarbeidet. Analysen har næringslivet i kommunen bidratt sterkt til.

Bø-ordfører Sture Pedersen mener at en slik omfattende kartlegging som gjøres av Andøy, er noe hele Vesterålen kunne trengt.

Vesterålsanalyse

Høyre-politikeren fra yttersida har stått på barrikadene mot kommunereformen. Han mener likevel at skal vesterålskommunene bestå hver for seg også i fremtida, må man i større grad samarbeide på tvers av kommunegrensene. Ikke bare det i offentlige, men også næringslivet.

Hvordan dette kan gjøres ønsker Pedersen belyst. Han ønsker at vesterålskommunene skal gå sammen om en analyse som angår hele regionen.

– Mye av det som berøres i Andøy-prosessen er ting som er overgripende for hele Vesterålen. Kan vi bygge på den kompetansen som Andøy får i omstillingsarbeidet? Kan vi løfte en felles sak der vi kartlegger styrker og svakheter til hver enkel kommune, og på den måten finner ut hvordan vi kan gjøre hverandre enda bedre, for til syvende og sist å bli mer attraktive og tiltrekke oss unge folk? tenker Pedersen høyt.

Arbeidsregion

Bø-ordføreren peker på at Vesterålen har blitt til én stor arbeidsregion, hvor folk pendler mellom kommunene for å komme til jobb og hjem.

– Vi må synliggjøre at det går an å bo i én kommune, men ikke nødvendigvis jobbe der. Mens noen kommuner mangler barnehageplasser, kan andre stille med plass på dagen. Du kan nå stort sett alle kommuner i Vesterålen i løpet av én time. På Østlandet er tilsvarende tid i pendling ingenting, sier Pedersen.

Få ungdommen heim

En stor utfordring for Vesterålen er å tiltrekke seg folk og kompetanse, og å få lokket ungdommen hjem. En felles analyse mener Pedersen skal kunne si noe om hva som skal til for å snu dette.

– Hvordan skal vi tilrettelegge for næringsutvikling? Hvordan skal vi tiltrekke oss ungdom? Hvordan kan regionen samarbeide om for eksempel jobb for to-problematikk, for å sikre at Vesterålen ikke mister kompetanse fordi én ikke får seg jobb? sier Pedersen.

En slik analyse vil kommunene selv måtte være villig til å finansiere, men Pedersen mener også fylkeskommunen burde utfordres.

– Her kunne vi engasjert universitetsmiljøer, vesterålsungdom under utdanning, vi kunne fått inn traineer i kommunene til å bidra med å tenke nytt og offensivt, sier ordføreren.

Mer offentlig samarbeid

Han mener også mer interkommunalt samarbeid mellom det offentlige må til for å kunne bestå som egne kommuner i fremtida.

– Det skjer mye i kommune-Norge nå, blant annet skal flere oppgaver overføres til kommunene. Et av forslagene er at hver enkel kommune skal få ansvar for tannhelsetjenesten. Hvordan skal vi løse disse nye oppgavene? Det kan være et utgangspunkt for å gå i gang med dette. I stedet for at vi skal bygge opp fem like sett med fagpersonell på ulike områder, kan det være besparelser å hente i å tenke mer samarbeid, sier Pedersen.

Nytt KIKS?

Det er tidligere gjort omfattende utredninger om interkommunalt samarbeid i Vesterålen, det såkalte KIKS-prosjektet, som ved ferdigstillelse har blitt lagt i en skuff og støvet ned. Pedersen mener dette er noe annet.

– Det er laget utredninger som kun har tatt for seg det offentlige. Her mener jeg vi også må ha inn næringslivet i regionen.

Pedersen ønsker nå å få dette satt på dagsorden i Vesterålen regionråd.

– Vi må jobbe mer med hvordan vi kan spille hverandre gode. Nå skjer det mye og det går en del tog, så her må hele Vesterålen på banen, sier Pedersen.