Skal ta stilling til omdiskutert utbygging

Beboere i Vornes og Sandvikdalen på Myre vil sette en stopper for boligutbygging på Kjærlighetshaugen. Tirsdag tar kommunestyret i Øksnes stilling til saken.

Kjærlighetshaugen er grøntområdet helt til venstre i bildet.   Foto: Kystverket

Øksnes

Når kommunestyret i Øksnes møtes tirsdag er detaljregulering og tilrettelegging for boligutbygging på Kjærlighetshaugen én av sakene politikerne skal ta stilling til. Beboerne i området Vornes og Sandvikdalen/Sandvikbakken har i høringsrunden, og etter at teknisk utvalg ga tommel opp til prosjektet, gitt klart uttrykk for sin motstand til planene.

Leilighetsprosjektet med sju boenheter og småbåtanlegg, som er tiltenkt ved sjøen, like ved innseilinga til Myre havn, er i dag det eneste friområdet igjen langs sjøkanten på nordsiden av havna.

Beboerne i området mener en omregulering vil føre til tap av et verdifullt lekeområde for ungene i sentrum.

Uenige

Utbygger Atle Hansen understreker i sine planer at området skal bli et attraktivt rekreasjonsområde for både allmennheten og beboerne i området, hvor de mest sentrale delene av friområdet skal bevares. Dette har ikke beroliget nærmiljøet. 

- Sakte men sikkert har strandlinjen fra ytterst i Vorneset og inn mot Sandvikfjæra blitt regulert til boligformål, moloer og småbåthavner, og framstår i dag stort sett som en sammenhengende steinfylling. Kjærlighetshaugen har derfor vært en grønn lunge og en herlig oase for ungene i området, der de har kunnet leke både i skog og i fjære. Også barnehager og skoler har ofte lagt turene sine hit, skriver beboere i området i en e-post til kommunens politikere.

Også administrasjonen i kommunen har frarådet politikerne å godkjenne planene på grunn av tap av nettopp dette friområdet. Fylkesmannen har i sitt innspill pekt på at allmennhetens interesser i standsonen blir skadelidende, og at de få friområdene som er igjen rundt Myre bør vernes.

Et enstemmig hovedutvalg for teknisk sektor har likevel gitt tommel opp til prosjektet. De mener friområdet i planen og nord for planområdet er betydelig og tilstrekkelig for formålet. Formannskapet har sendt saken videre til kommunestyret for behandling. 

Eier av området, Atle Hansen, sier til Øksnesavisa fredag at han er lite imponert over måten kommunen har håndtert saken på.

- Da jeg kjøpte området for to år siden var jeg åpen og ærlig om hvilke planer jeg hadde. Dersom kommunen mente at dette var et friområde som ikke skulle bebygges, burde de ha gitt meg beskjed om det. Saken har vært oppe i teknisk hovedutvalg tre ganger, og de har alle gangene gjort positive vedtak. Slik kommunen har håndtert denne saken, har man satt de berørte partene opp mot hverandre. Det synes jeg lite om, sier Hansen til Øksnesavisa.

Veiutfordringer

En annen årsak til den store motstanden er de trafikale forholdene i sentrumsområdet. Beboerne i det etter hvert svært tettbygde området, har i 40 år ventet på ny vei. Halvar Rasmussens vei, som i dag er eneste adkomstvei til Vornes og Sandvikdalen, er ikke rustet for trafikkmengden den i dag utsettes for. Beboerne peker i sin argumentasjon på at det ikke bør legges til rette for ytterligere boligutbygging når kapasiteten på veien allerede er sprengt.

Veien skulle i utgangspunktet være midlertidig, og i gjeldene reguleringsplan fra 1975 ble Torstein Reinholdtsens vei langs sjøen regulert som ny adkomstvei til Vornes. Etter 40 år er ny vei fortsatt ikke på plass. Planarbeidet er nå gjenopptatt av kommunen, og er ventet å ta et par år, og Frp har foreslått at man bør utsette godkjenning av leilighetsprosjektet til en ny veiløsning foreligger.

Advarer mot utsettelse

Dette advarer leder for teknisk hovedutvalg, Torgeri Larsen (Ap), mot i et innlegg på VOL mandag.

- En slik begrunnelse vil måtte få den konsekvens at det blir byggestopp for hele området Sandvikdalen og Vornes. Dette får vidtstrekkende konsekvenser som jeg personlig vil advare mot. «Byggestans» i et av Vesterålens mest attraktive boområder krever grundige overveielser på selvstendig faglig grunnlag, skriver Larsen.

Larsen sier i innelgget på VOL de hele tiden har hatt fokus på trafikksikkerhet og gjenopptakelse av arbeidet med arealplan og ny vei til området. De mener kommunestyret tirsdag bør bevilge 500.000 kroner i planleggingsmidler for utbygging av vei og fortau for trygg adkomst til Vornes og Sandvikdalen.

Beboerne i området har til tirsdagens møte levert et innbyggerforslag med over 300 underskrifter. Forslaget går ut på at Øksnes kommune avviser detaljreguleringsplanen for Kjærlighetshaugen.