Får bygge på Kjærlighetshaugen, men må vente på ny vei:

– Vi skal ikke frede oss til fraflytting

Samtlige partier, bortsett fra SV, stemte tirsdag for å godkjenne den omdiskuterte detaljreguleringen og boligutbyggingen på Kjærlighetshaugen på Myre, med én forutsetning: Byggestart utsettes til ny adkomstvei i området står klar. – Vi skal ikke frede oss til fraflytting, sa Høyres Johnny Rinde Johansen.

Kjærlighetshaugen er grøntområdet helt til venstre i bildet.   Foto: Kystverket

Kun SVs to representanter stemte mot et felles forslag om å godkjenne detaljreguleringsplanen for Kjærlighetshaugen, med en forutseting om at byggestart utsettes til ny adkomstvei er på plass.  

– Vi skal ikke frede oss til fraflytting, sa Høyres Johnny Rinde Johansen (til høyre) i behandlingen av detaljreguleringsplanen for Kjæringhetshaugen tirsdag.  

Øksnes

Årets første kommunestyremøte i Øksnes åpnet med en sak som har engasjert stort de siste månedene.

Detaljreguleringsplan og tilrettelegging for boligutbygging på friområdet Kjærlighetshaugen utenfor sentrum av Myre har avlet alt annet enn kjærlighet mellom beboerne i området og utbygger Atle Hansen.


Skal ta stilling til omdiskutert utbygging

Beboere i Vornes og Sandvikdalen på Myre vil sette en stopper for boligutbygging på Kjærlighetshaugen. Tirsdag tar kommunestyret i Øksnes stilling til saken.


Veiutfordring

Leilighetsprosjektet med sju boenheter og småbåtanlegg, som er tiltenkt ved sjøen like ved innseilinga til Myre havn, er i dag det eneste friområdet igjen langs sjøkanten på nordsiden av havna.

Motstanderne av prosjektet har pekt særlig på to forhold i sin argumentasjon, som gjelder tap av et viktig friluftsområde, samt store trafikale utfordringer i sentrumsområdet. Halvar Rasmussens vei, som i dag er eneste adkomstvei til Vornes og Sandvikdalen, var opprinnelig ment som en midlertidig løsning - og er ikke rustet for den trafikale belastningen den har i dag. I 40 år har beboerne ventet på ny veiløsning, og de mener det ikke bør legges til rette for ytterligere boligutbygging før denne er på plass.

Mens utbygger Atle Hansen tidlig i prosessen fikk positive signaler til sine planer fra administrasjonen og hovedutvalg teknisk, snudde administrasjonen i sluttbehandlingen i fjor. Hovedutvalg teknisk valgte likevel å støtte detaljreguleringen, og gikk mot administrasjonens innstilling om å avvise planen. Enighet på tvers av partier

Tidlig i tirsdagens debatt ble det klart at de fleste partiene i stor grad var enige. Etter et gruppeledermøte samlet samtlige partier seg, bortsett fra SV, om et felles forslag.

Et stort flertall vedtok å godkjenne planen mot at byggestart utsettes til ny adkomstvei til Sandviksbakken, Sandviksdalen og Vornes er ferdigstilt.

– Ved å utsette byggestart til det er kommet en løsning på veispørsmålet tar man hensyn til både kommentarene som er kommet inn, samt utbygger som vil utvikle området, sa Høyres Johnny Rinde Johansen.

– I Øksnes har vi rimelig store arealer som kan benyttes til rekreasjon, og jeg ser ikke at utbygging i dette området vil forringe de mulighetene. Vi bør ikke legge for mange restriksjoner på de som ønsker å utvikle Øksnes, vi skal ikke frede oss til fraflytting, sa Rinde Johansen.

ØTLs Olav Lind sa seg enig.

– Jeg liker engasjement, og dette er første gang jeg i mitt politiske liv at jeg har sett et slikt engasjement fra folk fra Myre. Men i ei tid med fraflytting og mindre attraktive tomter – må vi være villlig til å ta av det beste vi har for å få folk til å bygge og bo i Øksnes, sa Lind.

Uenig internt

Aps Ynge Hansen sa at saken også har vakt stort engasjement internt i partiet.

– Vi har hatt grundige diskusjoner internt i partiet, og vi har meninger fra det ene ytterpunktet til det andre i denne saken, så den har vært utfordrende for oss. Her er mange hensyn å ta. Vi har en utbygger som har brukt store ressurser i god tro, og vi har mange innbyggere som lurer på hva dette har å si for deres område. Det som er viktig for oss er å prøve å ta mest mulig hensyn til alle parter, sa Hansen.

– Nå må vi politikere være på ballen. Dette blir ikke et godt vedtak før vi fortsetter å gjøre jobben vår godt, og setter av penger til veiutbyggingen, sa Hansen.

Vil vente på arealplan-revisjon

SV var det eneste partiet som var klart mot å godkjenne detaljreguleringen, og mente en slik sak burde tas ved en ventet revidering av arealplanen for området.

– Representantene fra Høyre og ØTL har en totalt annerledes oppfatning enn det SV og de fleste av innbyggerne i området har. Det er ikke snakk om å ta en liten del av et friareal, også står det et stort areal igjen. Området er satt av til friareal i arealplanen, og det er ikke vanlig å gjøre store endringer i en vedtatt arealplan uten revidering, sa SVs Ellen B. Pedersen.  

Representantene fra ØTL, Krf, Ap, Høyre, Frp og Sp stemte for å godkjenne planene mot utsatt byggestart til ny vei står ferdig, mens SVs to representanter stemte mot.