Gikk for tre forslag i uttalelse om Tinden:

Skrøt av Tinden-stiftelsen, men vil ha Halmøy-etterfølgere i styret

Etter en lang debatt gikk kommunestyret for tre punkter som en uttalelse til endringene i vedtekter for handelsstedet Tinden.

John Danielsen på talerstolen under kommunestyrets behandling av handelsstedet Tinden.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Øksnes

Et samlet formannskap gikk for to uker siden inn for en uttalelse om at de har forståelse for at vedtektene må endres, men at de ikke vil tilslutte seg styrets beslutning om å ta etterkommere i familien Skjalg Halmøy ut fra vedtektene.


Styret i stiftelsen Handelsstedet Tinden vil stryke Halmøy-familien fra vedtektene:

– Dette er uverdig, på alle mulige måter

Styret i stiftelsen Handelsstedet Tinden vil stryke Halmøy-familiens rettigheter fra vedtektene. Det har formannskapet i Øksnes liten forståelse for. – Dette er uverdig, på alle mulige måter. Det er uverdig at dette i det hele tatt blir diskutert, sa Sps John Danielsen.

Forslaget fra formannskapet til nye vedtekter var at det inngås en tidsfestet avtale på 20 år, med rett til nye forhandlinger, med etterkommere av Skjalg Halmøy vedrørende disponering av andre etasje i hovedhuset. Etterkommerne av Skjalg skal også kunne oppnevne et styremedlem og et varamedlem.

Etter en lang debatt kom et noe splittet kommunestyret frem til tre punkter i sin uttalelse. Her forkastet de forslaget fra formannskapet, og gikk for tre punkter fra et fellesforslag fra Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet.

Dermed endte kommunestyret opp med disse tre punktene i sin uttalelse om Tinden.

1. Kommunestyret anerkjenner den store innsatsen som er lagt ned av styret i Stiftelsen Handelsstedet Tinden. Det er lagt ned mange dugnadstimer og det er gjort stor innsats for å skaffe midler til å ruste opp og vedlikeholde Tinden. Kommunestyret har stor forståelse for at det er nødvendig å legge til rette for en drift som kan gi et tilstrekkelig inntektsgrunnlag til å holde bygningene ved like, og at det kan være ønskelig å utvide styret for å gi plass til representanter som kan bidra til videre utvikling av Handelsstedet Tinden.

2. Kommunestyret er kjent med at etterkommere etter Skjalg Holmøy gjennom en privatrettslig avtale har en rett til å bruke Tinden. Kommunestyret anser det derfor ikke avgjørende at slik bruksrett er omtalt i vedtektene.

3. Kommunestyret mener det kan være gode grunner til at etterkommere etter Skjalg Halmøy fortsatt bør ha en plass i styret. Det trenger ikke gå på bekostning av styrets ønske om å utvide styret med to ekstra personer som kan bidra til bevaring og videre utvikling av Handelsstedet Tinden. Ut over dette har ikke kommunestyret andre kommentarer til styrets forslag til endring i vedtektene.

Lang debatt

Før den lange debatten tok til, kom det frem at det foreligger en privatrettslig avtale med Skjalg Halmøys etterfølgere. Denne sikrer etterfølgerne bruk av Tinden som feriebolig.

Ordfører Karianne Bråthen startet med en oppfordring om at politikerne ikke gjentok den formen som var i formannskapet om saken og holdt seg til sak og holdt seg unna personhets.

Styreleder i Stiftelsen Handelsstedet Tinden:

– Var konsensus om å gravlegge ørna og juletreet

Styret i Stiftelsen Handelsstedet Tinden mener de har alt sitt på det rene. Styreleder Asle Sørdahl går hardt ut mot formannskapets behandling av vedtektsendringene – og sier at det allerede på første styresamling i 2005 var konsensus om at stiftelsen ikke skulle kopiere Skjalg Halmøy.

– Forståelig med følelser

Geir Rognan (ØTL) var først på talerstolen.

– Det er forståelig at følelsene tar overhånd når en snakker om noe så fint som Skjalg Halmøy. Mange av oss fikk oppleve hans gjestfrihet. Likevel er det som ordføreren er inne på nødvendig i denne saken å skjønne at det ikke er Skjalg Halmøy som er vernet av riksantikvaren, men handelsstedet Tinden.

– I media får man et inntrykk at formannskapet tar avstand fra stiftelsens styre. I denne stiftelsen er det ikke Skjalg sine barnebarn som er viktig, men formålet til Tinden. Følelser kan ikke gå foran formålet til stiftelsen handelsstedet Tinden. Derfor ber jeg kommunestyret avvise formannskapets innstilling og fremmer stiftelsens vedtak i denne saken.

Avventer vedtektsendringer før de gjør nye vurderinger:

Tilsynet vil foreløpig ikke foreta seg noe

Stiftelsestilsynet har foreløpig ikke funnet grunnlag for videre tiltak overfor Stiftelsen Handelsstedet Tinden, etter at Frid Halmøy har bedt tilsynet om en granskning av lovlighetene rundt avsettelsen av henne som styremedlem i stiftelsen. De avventer nå søknad fra stiftelsen om endring av vedtekter før de vil gjøre eventuelle nye vurderinger.

Kritisk til media

Vårinn Lassesen (Høyre) kritiserte medias rolle.

– Vinklingen i media etter formannskapet er uheldig for Øksnes. Det som egentlig var ei gladsak, ble ei trist sak. Der må også media ta ansvar for vinkling. I den siste tiden er enkelte tatt til offer. Vi skal forholde oss til stiftelsen og ikke privatpersoner. Og stiftelsen kan ikke gi privatpersoner tilgang til stedet uten økonomisk kompensasjon. Det er i ingen sin interesse at privatpersoner skal bo der. Resten av familien er fornøyd at de kan benytte stedet som feriested. Ha respekt for at Kjell Arne Halmøy skrev under på avtalen i sin tid.

Tore Christiansen (Krf) tok så ordet og la frem fellesforslaget fra Krf, SV og Ap, som til slutt gikk gjennom i sin helhet.

– Ikke forandret mening

John Danielsen (Sp) var av dem som ikke tok avstand fra det som skjedde i formannskapet.

– Jeg er kanskje av få som sitter her i dag som ikke har forandret mening fra formannskapet. Jeg var ikke bevisstløs da. Jeg sa også da at styret hadde gjort en god jobb. Men var veldig klar på følelsene mine overfor Tinden.

Han dro så sammenligning til Nyksund.

– Hva hadde Skipnes og Nyksund vært uten at folk kom tilbake? Det er historien som trekker folk og slike steder er ikke noe verdt uten folk. Derfor ønsker jeg at vi går for det forslaget formannskapet enstemmig og helt klart gikk inn for. Vi som stiftere bør ha en plass i styret for å ha en viss type styring.

Vårinn Lassesen kom så med en replikk.

– Jeg er enig i at det er blitt bra det som skjedde i Nyksund og Skipnes. Forskjellen er at i Skipnes er det et AS og i Tinden er det en stiftelse. Der er det en vesentlig forskjell.

– Kan vi forsones om forslag?

Karianne Bråthen gikk så på talerstolen.

– Denne saken skaper en splittelse som ikke er heldig. Mange opplever Tinden synonymt med Skjalg. Det er viktig at vi tar hensyn til stiftelsen Tinden, men også den ånden og de verdiene som Skjalg sto for. Jeg håper vi kan få til en forsoning og at vi kan ivareta alle på en god måte. Syns det er lurt vi kan ha et gruppeledermøte for å se om vi kan forsones.

Politikerne tok så et gruppemøte før det ble et gruppeledermøte før punktene fra vedtaket i formannskapet ble stemt over og fellesforslaget fra Krf, Ap og SV ble behandlet.

Ingen forsoning

Etter gruppeledermøtet kom det frem at man ønsket en punktvis avstemming og ikke å sette forslagene opp mot hverandre. VOL var tilstede på gruppeledermøtet og her kom de ikke til enighet og det var i realiteten ikke noen forhandlinger.

Det var full enighet om at man ønsket å endre på innstillingen fra formannskapet. Den innstillingen kan du se her.

Formannskapets forslag til punkt 1 falt, og fellesforslaget fra Krf, Sv og Ap gikk gjennom enstemmig.

Punkt to i fellesforslaget ble så satt opp mot punkt 2. paragraf 2 fra formannskapets forslag. Her gikk også fellesforslaget gjennom.

Etter dette ble det stemt over formannskapets paragraf fire. Dette falt mot åtte stemmer.

Helt til slutt ble det stemt over fellesforslagets punkt 3. Dette gikk gjennom mot ti stemmer med ordførerens dobbeltstemme som avgjørende.

Dette ble de enige om

Forvirret? Det som det da faktisk ble utfallet i uttalelsen fra kommunestyret var at fellesforslaget til KrF, SV og Ap gikk gjennom, mens innstillingen fra formannskapet falt. Så en vanskelig avstemning førte til et ganske enkelt vedtak til syvende og sist.

1. Kommunestyret anerkjenner den store innsatsen som er lagt ned av styret i Stiftelsen Handelsstedet Tinden. Det er lagt ned mange dugnadstimer og det er gjort stor innsats for å skaffe midler til å ruste opp og vedlikeholde Tinden. Kommunestyret har stor forståelse for at det er nødvendig å legge til rette for en drift som kan gi et tilstrekkelig inntektsgrunnlag til å holde bygningene ved like, og at det kan være ønskelig å utvide styret for å gi plass til representanter som kan bidra til videre utvikling av Handelsstedet Tinden.

2. Kommunestyret er kjent med at etterkommere etter Skjalg Holmøy gjennom en privatrettslig avtale har en rett til å bruke Tinden. Kommunestyret anser det derfor ikke avgjørende at slik bruksrett er omtalt i vedtektene.

3. Kommunestyret mener det kan være gode grunner til at etterkommere etter Skjalg Halmøy fortsatt bør ha en plass i styret. Det trenger ikke gå på bekostning av styrets ønske om å utvide styret med to ekstra personer som kan bidra til bevaring og videre utvikling av Handelsstedet Tinden. Ut over dette har ikke kommunestyret andre kommentarer til styrets forslag til endring i vedtektene.