Skal velge ny veitrasé til Vornes:

– Ikke mulig å si om det ene alternativet vil være rimeligere enn det andre

Eksterne konsulenter i COWI mener det er lite penger å spare på å utbedre dagens vei fra Myre til Vornes, sammenlignet med ny veitrasé langs sjøen.

3D-skisser av veitraséene.  Foto: COWI

Øksnes

Beboerne i Vornes og Sandvikdalen på Myre har i årevis ventet på ny vei til området. Halvar Rasmussensvei, som i dag er eneste adkomstvei, mener de ikke er rustet for den trafikken som er i dag i det tettbygde området. Veien er fem meter bred og har ingen fortau. Den trafikkeres av beboere i området og er skolevei for mange barn.