– Hva gjør vi om Nyksund-moloen ryker i neste storm?

Nyksund-moloen gir hodebry til Øksnes kommune, som frykter store kostnader ved å overta eierskap til moloene og til havna. Samferdselsdepartementet har gitt beskjed om at moloene er kommunens ansvar.

Jørn Martinussen (V) mener man bør jobbe for å få Nyksund-veien inn som nasjonal turistvei.  Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Øksnes kommune har over en tid arbeidet med å avklare eierforholdene til moloene i Nyksund. Kystverket har gitt beskjed om at de ikke lengre er eier av moloene, og at det er en saksbehandlingsfeil de siste 50 årene som har ført til at de har stått for eierskap.

Ordfører Karianne Bråthen har sendt spørsmål til samferdelsdepartementet og har fått klart svar.

– Jeg har vært i kontakt med mine på Stortinget for å høre hva vi gjør. Også Johnny Finstad har vært kontaktet, fordi vi sitter begge i komiteen med ansvar for havner. Spørsmålet er hva gjør vi videre nå?

Bråthen har diskutert med forskjellige personer. Det ene alternativet er å gå til sak mot staten, noe som er en tung og krevende jobb å gjøre. Det andre alternativet er å akseptere tingenes tilstand.

– Jeg har fått tilbakemelding fra dem jeg har snakket med på Stortinget at slike saker er veldig vanskelige, og at vi kanskje må belage oss på at vi ikke kommer noen vei med samferdselsministeren i dette spørsmålet.

Kostnader av ukjent størrelsesorden

Jørn Martinussen (V) gav ros for at det har vært jobbet godt med saken, selv om utfallet ikke ble som man hadde ønsket. Saken har vært innom havnestyret, og ble løftet derfra til politisk ledelse og ordfører, og i siste instans spørretimen.

– Svaret som kom var veldig avklarende. Jeg tror ikke det er mer å hente. Jeg vet ikke hva det er vi kan gjøre, men vi vil berømme dere som har jobba med dette, for godt politisk håndverk. Vi har fått svar fra samferdselsministeren som vi må innfinne oss med, sier Martinussen.

John Danielsen (Sp) er bekymret over hva det vil koste Nyksund å få en molo i fanget:

– Vi påtar oss utgifter i en størrelsesorden vi ikke er klar over. Og vi har ikke påtatt oss ansvaret ennå, og det er konklusjonen fra tidligere, sier han. Danielsen viser til at saken var vanskelig, kystverket og staten hadde et samarbeid med havnevesenet der de tok seg av underbygninga på moloen, mens vegvesenet hadde ansvaret for selve veien.

– Kystverket nektet i utgangspunktet å gjøre vedlikehold, men gjorde det i 2009. Hvis vi hadde overtatt ansvaret tidligere, ville de aldri ha gjort det. Men hvor mange andre kommuner kan dette ramme, hvis vi går for dette? Det er ikke bare snakk om en million kroner eller ti millioner, men kanskje titalls millioner, sier han.

– Ta saka videre i samarbeid med andre?

Danielsen advarer også mot at saken kan skape presedens og føre til at staten får ture fram og overføre ansvaret til kommunene.

– Har denne saken vært oppe i kystkommune-samarbeidet?, har det vært tema der? Hvordan stiller de seg til dette, for det er mange moloer rundt omkring. Den siste moloen det var skade på i den størrelsesorden, var på Andenes. Den kom opp i 100 millioner kroner, etter et anbud på mellom 50 og 70 millioner. Hvis en av moloene ryker mellom Nyksund-øya og land, da er det snakk om at vi må bygge opp dette med de nye kravene til moduleringene som finnes. Og hva slags kostnader snakker vi om da? spurte han retorisk.

– Jeg vil ikke sitte her og påta meg slike kostander. Det har jeg ikke lov til. Denne saka må til kommunestyret. Et spørsmål er hva slags mulighet vi har, i et fellesskap, å ta saka videre i samarbeid med andre de andre kommunene dette gjelder?

Karianne Bråthen har løftet saken på årsmøtet i nettverket for kyst og-fjordkommuner, og spurte om andre kommuner opplevde dette når fiskerihavner blir avhendet.

– Det er en bevisst strategi fra regjeringen å avhende fiskerihavner. Der var andre kommuner, men ikke tilfeller som var helt sammenliknbart med Nyksund. Vi kunne løftet det opp og undersøkt i forhold til nettverkskommunene om det er flere som har opplevd å få moloer i fanget?, eller havner i fanget, sier Karianne Bråthen, som signaliserer at dette er et alternativ.

Trengs reparasjoner

– Jeg er helt enig, det er derfor vi har gjort det vi har gjort. Vi skal ikke bare akseptere at det er slik, fordi det er et stort ansvar å overta moloene der ute. Det vil koste kommunen veldig mye penger. Og vi vet samtidig at der er reparasjoner og vedlikehold som burde vært gjort. Om kystverket er enig, så kunne vi gjort noe selv om vi er uenig om eierforholdet, men det ble avvist, sier hun.

– Det er fare for at moloene blir dårligere og dårligere og at vi ikke får gjort noe med det. Kanskje vi fortsatt kan jobbe for ei annen ordning med moloen, ut fra et reiselivsperspektiv med fylket og staten i forhold til ansvaret? På den måten kan vi likevel få til endringer i eierforholdet på sikt, sier Bråthen.

Begrunnelsen for at kommunen må overta ansvaret, er at Nyksund ikke lengre er fiskerihavn.

Kan ikke se på at de forfaller

– Jeg er enig i at vi ikke skal akseptere svaret, men så er det problemet med det dårlige vedlikeholdet. Vi sitter til syvende og sist med ansvaret om moloen får fyken i neste storm. Vi har folk som blir der og som skal fungere i et samfunn, og det vil ha noen kostnader om moloen forsvinner. Men vi må ikke gå så langt at vi blir beskyldt for at vi har overtatt ansvaret. Det er en kinkig avveining det der, sier Johnny Rinde Johansen (H).

Han mener at man kan ikke se på at moloene forfaller.

– Der er folk som bor der ute, og bedrifter i Nyksund som er avhengig av at de har en fungerende vei, inkludert skoleunger. Der vil vi få ansvar for transport. Jeg vet ikke om det er robåt vi ser for oss, sa han spøkefullt.

John Danielsen er enig i at man bør gjøre vedlikehold i påvente av en endelig avgjørelse. Og påpeker at kystverket aldri har nekta kommunen å vedlikeholde moloene.

– Jeg mener vi bør prøve de mulighetene vi har i samarbeid med andre kommuner, da står vi mye sterkere, sier han.

Nasjonal turistvei?

Jørn Martinussen (V) mener veien til Nyksund bør løftes fram som nasjonal turistvei.

– Vi har jobber godt med turstien, og hva er mer naturlig enn nasjonal turistvei? Tidligere var det kun omkjøringsveier som ble dette, men nå er det et par strekninger i Norge der man kjører fram og tilbake, sier han, og legger til at han har stor tro på at det kan bli etablert nasjonal turistvei her.

– Det fordrer litt politisk arbeid, men vi bør ha ei mer proaktiv holdning. Jeg tror det er klokt at vi tar saka til kommunestyret, for å få en avgjørelse for hvordan vi skal jobbe med denne saken, sier han.

Rassikring til Nyksundveien fikk kommunen ut fra et samfunnsperspektiv. Ingen i formannskapet hadde noen tro på at der er skjønnsmidler å hente hos fylkesmannen til vedlikehold.

– Vi har dessuten prøvd å få Nyksundveien inn som nasjonal turistvei tidligere, og det har ikke lyktes, påpeker John Danielsen.

Formannskapet sender saken videre til kommunestyret og ber om at den blir juridisk vurdert. I påvente av en avgjørelse om eierskapet ønsker man å gjøre vedlikehold, og det ble påpekt at dette bør gjøre allerede i høst.

– Skal vi gjøre noe i år må vi øke driftsrammen for veivedlikeholdet, sier Bengt Stian Nilsen.