– Hvordan skal vi løse dette minst mulig smertefullt?

Øksnes Arbeiderparti mener man ikke kommer til å klare å unngå kutt når det gjelder hurtigbåtruta til Øksnes Vestbygd. ØTL ønsker på sin side å bidra med 75.000 kroner for å beholde dagens ruter.

Yngve Hansen (Ap) la fram et forslag om innsparinger på hurtigbåtruta til Øksnes vestbygd.  Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Ordfører Karianne Bråthen kom med ei henstilling til kommunestyret at man må forsøke å komme til bred enighet, for det som Nordland fylkeskommune ønsker seg er ett forslag fra Øksnes kommune.

Yngve Hansen i Øksnes Ap la fram et forslag, da hurtigbåtrutene ble drøftet.

– Nordland er et langstrakt fylke, med dype fjorder og høye fjell. Det gjør at samferdsel i fylket vårt er særdeles krevende. For å bevege oss rundt i fylket er vi avhengig av milevis med fylkesveier, av ferger og av hurtigbåter som Nordland Fylkeskommune er ansvarlig for. Det er ikke et lite ansvar, påpeker Hansen.

Hardt rammet av omlegging

– Vi har en situasjon hvor nettopp Nordland Fylkeskommune er den som er desidert hardest rammet av omleggingen av inntektssystemet. Vi snakka om flere hundre millioner som må spares inn. Det gjør at ei allerede krevende utfordring med samferdsel ikke er blitt mindre. Det merkes over hele fylket, og vi merker det også i Øksnes, sier Hansen.

– Vi må i den situasjonen som er oppstått ta vår del av kuttene, og det betyr for oss et redusert tilbud for hurtigbåten i kommunen. Det vi kan gjøre som kommunepolitikere er å påvirke fylket hvordan disse kuttene skal bli, vi klarer ikke å unngå kuttene. Det er utgangspunktet vårt. Vi i Øksnes Arbeiderparti har noen innspill til hvordan vi skal løse dette på den minst smertefulle måten, sier han.

Bakgrunn for saken er at en del personer med tilknytning til Skogsøya ønsker å få Smines inn i ruteplanen igjen.

– Dette begrunnes blant annet med leirskolens behov, et forståelig ønske. En må imidlertid også ta hensyn til øvrige brukere av båten, det være seg næringsliv, fastboende, turister og fritidsboligeiere i Øksnes Vestbygd og Skogsøya. Framlagt forslag fra Rådmannen synes ikke å ta hensyn til dette godt nok, mener han.

Næringsvirksomhet og pendlere

– Det er næringsvirksomhet, arbeidspendlere og fastboende flere steder i Øksnes Vestbygd. Her kan nevnes: Lille Langøya med turisme, gårdsdrift og arbeidspendlere, Austringen med turisme og konsertvirksomhet, Finnvågan og Tinden med turisme, Barkestad med mekanisk verksted, slip og arbeidspendling, Skipnes med turisme, restaurant og fastboende inkludert skolebarn, sier Hansen.

Målet med endringene i ruteopplegget er å innfri et krav fra Nordland Fylkeskommune om innsparing av 75000 kroner.

Øksnes Arbeiderparti har tatt for seg sentrale tall fra samferdselsavdelingen til fylkeskommunen: Reisende fra Skjellfjord per år: 2854 personer i 2016 og 2902 personer i 2017. Reisende fra Smines per år: 1472 personer.

– Det er rimelig å anta at overnevnte personer reiser tilbake til utgangsstedet igjen, slik at passasjertallene dermed kan dobles. Skjellfjord har cirka 450 anløp på årsbasis, mens Smines har cirka 900 anløp per år. Dette viser klart hvor «trafikktrykket» er størst. Det synes derfor urimelig å omgjøre Skjellfjord til anmodningsanløp med uforutsigbar ankomst/avgangstid. Videre vil dagens korrespondanseordning med buss til/fra Sortland neppe kunne fungere, sier han.

Minimal trafikk

– 14.30-avgangene fra Myre til Tunstad hadde 111 passasjerer totalt på årsbasis, det vil si minimal trafikk. Reduksjon i denne avgangen vil gi en innsparing på 24000 kroner pr tur pr år. Det går båt klokken 16.15, sier Hansen.

–  18.30 avgangene fra Myre til Tunstad hadde i hele 2016 var det 112 reisende og i heile 2017 var det 63 reisende. Å legge ned denne avgangen, vil ifølge fylkeskommunen gi en innsparing på 48000 kroner per år. Å redusere antall mulige anløp til/fra Smines til åtte per uke (mandag, onsdag, fredag og søndag) må gi en viss innsparing i forhold til tidligere ordning, mener Hansen.


Med bakgrunn i dette gir Øksnes arbeiderparti gir følgende signaler for å innfri NFKs innsparingskrav på 75000 kroner:

  • Avgangene 18.30 Myre/Tunstad/Myre tirsdag og torsdag i vintersesongen legges ned. Innsparing 48000 kroner. Nordland fylkeskommune bes beregne hva reduksjon i antall anløp til/fra Smines til 8 pr uke, vil gi av besparelser. Om dette ikke er nok for å nå innsparingsmålet, kuttes 14.30 avgangen en av ukedagene i vinterhalvåret. Dette vil gi en innsparing på 24000 kroner per år.

Vil dekke kutt-regninga

– Med dette vil innsparingskravet på 75000 kroner være nådd, Øksnes leirskole vil få gjenopprettet sin mulighet til å frakte elever til/fra Smines, og det store antallet reisende over Skjellfjord kai, vil ha faste ankomst/avgangstider å forholde seg til, sier Hansen.

– Vi vet at turistnæringa er i vekst. Vi har mye mer turister enn vi har drømt om selv. Vi ønsker i en periode på to år at vi påtar oss den kostnaden på 75.000 kroner, fordi vi ønsker ingen kutt. Jeg står her og har ingen dekning, men ønsker at saka tas til formannskapet som finner dekning for denne relativt beskjedne kostnaden. For alle som bor og bruker øyene synes jeg dette er såpass viktig, sier Geir Rognan, som la inn dette forslaget fra ØTL.

Tore Christiansen (KrF) viser til at der er skoleelever som bor i Skipnes, og at dette legger en forpliktelse på fylkeskommunen.

– Det er viktig at vi slår fast at skoleruta har prioritet nummer én, sier han.

Negativt for pendlere

Vårin Lassesen (H) synes forslaget om å dekke 75.000 kroner for å unngå kutt var positivt, men påpeker at kommunen må betale en egenandel for skoleruta, og at dette beløpet i så fall kommer på toppen. Hun pekte også på at det bør være fastboende og næringsvirksomhet som vektes tungt, ikke fritidseiendommer.


Strømmer inn med hurtigbåt-innspill:

– Kutt vil få katastrofale følger, mener reiselivssjef

I mandagens kommunestyremøte er hurtigbåttilbudet til Øksnes Vestbygd på sakskartet. Hele 28 ulike innspill er kommet inn når det gjelder alternativer til innsparingsforslag for hurtigbåtruta.

 

– Å ha Skjellfjorden kun som anrop, her har vi fastboende vi skal ta hensyn til, næringslivet og fritidshytter. Der er fastboende i deler av vestbygda som ikke er Skogsøya, da blir det å ha denne kun som anrop veldig negativt for de som hver dag skal til og fa jobb og må be om anløp. Vi må ha det med i betraktninga videre, sier Ellen B. Pedersen (SV).

Ekstraordinært møte

John Danielsen (Sp) la fram et forslag om at ordføreren inviterer to fra Øksnes midtbygd og to fra Øksnes vestbygd, der hver av disse velger selv en representant fra næringslivet og fastboende. Forslaget gikk ut på at disse sammen med ordfører og administrasjon skal utgjøre ei arbeidsgruppe, som ser på ruteforslagene.


Forslag for hurtigbåtruta til Øksnes Vestbygd:

– Viktig med et tilbud som gagner alle øyboerne

Fastboende i Øksnes Vestbygd synes det er helt greit at Skjellfjorden blir anløpt på signal og peker på at behovet der ikke er så stort om vinteren. De ønsker seg Smines tilbake i ruta, i tråd med kommunens forslag.

 

Forslaget fra Sp falt mot fire stemmer. Saken tas nå videre til et ekstraordinært formannskapsmøte 4. september.

– Jeg synes det er veldig flott at vi kan diskutere dette så samstemt. ØTL sitt forslag er det beste, der er mange andre gode forslag i dag, men vi får ikke svar på alt i dag. Vi drøfter saken i dag, så tar formannskapet den endelige avgjørelsen, sier Ellen B. Pedersen (SV).