Krever at Sortland kommune tar regninga for nye adkomster

I et brev til Sortland kommune mener fortsatt at Sortland kommune har begått saksbehandlingsfeil i behandlingen av ny adkomst til deres næringsområder på nedsiden av Strandskogjordet. Nå har de fremstilt flere krav til kommunen.

Næringsaktørene som kan bli berørt av en ny foreslått kryssløsning i Vesterålsgata, håper å få gjennomslag for sine synspunkter i samtaler med kommunen. Fra venstre: Marius Steiro, gårdeier, Kjetil Strand, konsernfjef for Byggmakker og Arvid Nyborg, daglig leder og eier i Biltrend.  Foto: Thor Anders Angelsen.

Sortland

Hovedkravet fra de næringsdrivende på området som i byplanen er kalt NF10 er at Sortland kommune inngår en intensjonsavtale om framtidig deling av kostnadene i videreutviklingen av NF10. Denne skal behandles av kommunestyret ved første anledning.

Intensjonsavtalen skal inneholde følgende momenter.

  • Ny reguleringsplan for NF10 finansieres av Sortland kommune med aktørene i NF10 som aktivt medvirkende i utformingen av planen.
  • Dersom dagens adkomster blir omgjort før ny offentlig vei til NF10 er  realisert, skal Sortland kommune sikre tilfredsstillende adkomst til NF10. Dette skal skje i samråd med NF10.
  • Sortland kommune sikrer ny offentlig adkomst ved realisering av Sjøgata for kommunes regning.
  • Sortland kommune har ansvar for internveiene i NF10.
  • Sortland kommune får ansvaret for å sikre veirett for Jakobsen Engros
  • Kostnadene ved å saksutrede denne sak for Sortland kommune, dekkes i sin helhet av Sortland kommune.

Sortland kommune om adkomst til NF10 for næringsdrivende:

- Ingen forpliktelser å tilrettelegge ny adkomst for næringsdrivende

Kommunalteknisk avdeling fastslår at Sortland kommune ikke har noen forpliktelser til å tilrettelegge ny adkomst for de næringsdrivende på nedsiden av Vesterålsgata.

Feilbehandling

NF10 mener at kommunen har gjort en feil da de gjentatte ganger har hevdet at NF10 har hatt adkomst som ikke har vært regulert og at dette fører til at de selv må ta store deler av kostnadene for ny adkomst.

Saksbehandler i Sortland kommune, Rune Kvannli har tidligere uttalt at det er god dialog mellom partene og at han er trygg på at de skal komme til enighet. Likevel er det altså en noe spiss tone i brevet tik kommunen. Det kan du lese i sin helhet her.

Næringsdrivende ved Strandskogjordet kritisk til Sortland kommune:

– Lite profesjonelt av saksbehandler

De næringsdrivende ved Strandskogjordet er i et innspill i forkant av torsdagens formannskap kritiske til behandlingen av deres merknader i reguleringen til Strandskogjordet.

- Lovlige adkomster

”Dokumentasjonen som har vært tilgjengelig hos Sortland kommune viser at NF10 harlovlige adkomster til sine virksomheter pr. i dag. De vedtak som er fra Statens Vegvesen ved vegsjefen har vært tilgjengelig i sakene, men kommunen har valgt å overse disse viktige dokumentenei sin saksbehandling”, hevdes det i brevet som er undertegnet Alpha Consult som er tidligere rådmann Rolf M. Lossius sitt konsulentfirma som altså fungerer som rådgiver for NF10 i denne saken.

”Sortland kommune har framstilt saken som om man midlertidige avkjøringer. Dette mener vi å kunne bevise er feil, gjennom vedtakene til vegsjefen. I tillegg vil tidsperspektivet man har benyttet avkjøringene tilsi at man kunne krevd lovlige avkjøringer gjennom hevd, dersom det ikke forelå vedtak fra vegsjefen. Det har vært flere møter med politisk ledelse, der signalene har vært positive til å finne løsninger. Samtidig har vi erfart at Sortland kommune gjennom sin skriftlighet i saken, ikke har fremmet et samarbeid mot NF10. Tvert i mot har NF10 opplevd å bli forskjellsbehandlet i forhold til ny aktør. Det er gitt noen signaler til næringslivet om at  Sortland kommune ikke vil ta nødvendig ansvar for å sikre rammevilkårene til eksisterende næringsliv”, fortsettes det.

Bjørkmo: - Må få mer plass til storhandel i byplanen

Ordføreren mener det bør settes av flere arealer til storhandel i Sortland.

- Får ikke grunnlaget

Det hevdes videre at etterlyst grunnlag for vurderingene ikke har kommet og de juridiske vurderingene i saken Sortland kommune har et ansvar for å sørge for etablering av tilfredsstillende adkomst til og i næringsområdet.

”På grunn av at de næringsdrivende har lovlige avkjøringer fra fylkesveien, kan det bli aktuelt å kreve kompensasjon for å tilpasse bygningen etter ny offentlig adkomst er etablert på sjøsiden av bygningene. Dette vil man komme tilbake til ved en senere anledning. Med bakgrunn i fremlagt dokumentasjon, ber vi om et snarlig møte med ordfører, rådmann og teknisk sjef. Hensikten med møte vil være å bringe saken på rett spor, og å gjøre de nødvendige avtaler mellom NF10 og Sortland kommune”, avsluttes det.

- Vil samarbeide

Til VOL gjentar orfører Tove Mette Bjørkmo det samme hun har sagt tidligere når vi ber om en kommentar på brevet.

- Sortland kommune ønsker et godt samarbeid med bedriftene i NF10 for å komme fram til ei god løsning for alle parter.