Fullt gjennomslag for Høyre, Frp og SV om arealplan

Høyre, Frp og SVs samstemte forslag ble vedtatt torsdag. Uenigheten var stor om arealplanen - og to representanter ble erklært inhabile under møtet.

  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Arealplanen ble vedtatt etter nesten tre timers debatt torsdag. Det hele endte med at det samordna forslaget fra Høyre, Frp og SV, som VOL omtalte onsdag, ble vedtatt, med noen små endringer - blant annet ble Kringelen tatt ut som mulig boligområde, fordi det ikke har vært ute på høring.

Hovedmålet var å fjerne noe av det partiene mente var unødvendige begrensninger i rådmannens innstilling. Høyres Roar Wessel Olsen trakk fram et eksempel:

– Det er ironisk at man utenfor den blå byen, som ikke har noen krav til farge på bygg krever at fritidsboliger skal ha jordfarge, sa han på møtet.

Vedtaket innebærer blant annet opphevelse av begrensning for tomtestørrelser. Det må eventuelt gjøres i reguleringsplaner, er partienes syn.

Utvida område

SVs Oddmund Enoksen foreslå å utvide Kringelen-masseuttakets areal ut til veien.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Daglig leder Are Høve har uttrykt overfor VOL at han ønsker å utvide sin virksomhet oppover mot veien. Med det som nå er vedtatt, ligger dette området allerede innenfor masseuttakets areal.

To inhabile om Kringelen

Under behandlingen av arealplanen var Kringelen-masseuttaket ett av de store temaene.

Arild Inga, som sitter i kommunestyret for Ap og selv har rein i området, ble erklært inhabil og kunne derfor ikke avgi sin stemme om arealplanen.


Formannskapet vil nekte Are drift fra januar til mai

– Blir nødt til å legge ned om kommunen vedtar dette

 

Varamedlem Ronny Jensen (Ap) ble også erklært inhabil fordi hans svigersønn Mads Røkenes eier 50% av MK Invest, som igjen eier 50% av AMK Invest, som eier selskapet som driver masseuttaket på Kringelen.

Begge to hadde selv bedt om vurdering av deres habilitet.

Misforståelse om reinrettigheter

SVs Oddmund Enoksen stilte under kommunestyremøtet spørsmål ved hvorvidt reineierne faktisk har beiterettigheter på Hinnøya.

– Det er en alminnelig misforståelse at hvis et område er reinbeiteområde - som hele Nord-Norge er - foreligger det reinbeiterettigheter overalt i dette området. Sånn er det ikke. Denne misforståelsen virker å ha vært sentral i kommunens behandling av arealplanen, sa han fra talerstolen.


 

Han mente man ikke kan bøye av for alle krav fra reinnæringa, og påpekte at reintallet har økt tross påstander om at næringa presses.

Inga var som nevnt erklært inhabil, og fikk derfor ikke svart på Enoksens kommentarer. Men det var andre som reagerte.

– I sitt korstog mot samisk reindrift og kultur, bruker Enoksen sterke ord, sa Rødts Christoffer Ellingsen.

Vil ha mer næringsareal

Høyre og Frp stilte sammen et forslag om næringsområde på Nordneset.

Det samme var foreslått i formannsskapet, men ble nedstemt. Det ble også nedstemt i kommunestyremøtet, med ordførerens dobbeltstemme.

Uenighet om dispensasjon

Høyres Beate Nilsen og SVs Oddmund Enoksen trakk begge fram ønsket om å sørge for færre dispensasjonssøknader som et mål. Dette reagerte varaordfører Karl Erling Nordlund (Sp) på.

– Hovedformålet med kommunens arealplan, er faktisk å ivareta samfunnsinteresser. Ikke å få færrest mulig dispensasjonssaker, sa han i debatten.

Nordlund reagerte også på at endringsforslaget fra Høyre, SV og Frp etter hans syn går inn for å svekke jordvernet, og kun ønsker å bevare matjord når det er praktisk mulig.

Oppdrettskonflikt

Vedtaket innebærer blant annet å ta ut de såkalte hensynssonene til kulturminner, reinnæring, landbruk, friluftslivområder og naturområder.

Det er et mål for partiene at det tas hensyn til folk flest over særinteresser, uttrykte SVs, Høyres og Frps representanter på møtet.


 

Rødts Christoffer Ellingsen ønsket en innstramming i reglene for oppdrett.

Det er begrensa hvor mye kommunen kan regulere oppdrettsnæringen, men partiet ønsket å følge et forslag fra Fiskarlaget og kreve minimalt eller ikke noe forurensing fra oppdrettsanleggene i kommunen. De ønsket også å ta ut en utvidelse av oppdrettsvirksomheten i en spesifikk sone av Eidsfjorden.

Disse forslagene fikk kun 4 stemmer, og falt.